Математичне моделювання системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад

Автор(и)

  • V. I. Shcheka Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105492

Ключові слова:

математичне моделювання, рейкові кола, електромагнітна сумісність, електрорухомий склад з асинхронним тяговим приводом, контактна мережа, ак-тивний екрануючий провід, компенсація електромагнітних завад

Анотація

Для забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті необхідно проводити заходи, направлені на захист ліній та пристроїв автоматики від електромагнітного впливу. У статті проаналізовано роботу системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад. Метою роботи є розробка та дослідження математичної моделі системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад з боку контактної мережі та електрорухомого складу з асинхронним тяговим приводом. Розроблено метод селективної компенсації завад в рейкових колах за допомогою активного екрануючого проводу, через який пропускається струм, що є мінімально необхідним і достатнім для компенсації електромагнітних завад в рейкових колах. Запропоновано структурну схему системи захисту рейкових кіл та функціональну схему пункту підключення елементу регулювання. Розроблено наукове обґрунтування методу селективної компенсації завад в рейкових колах, суть якого полягає в зменшенні в рейкових колах тільки тих завад, частоти яких знаходяться у смугах роботи колійних приймачів рейкових кіл, що дозоляє підвищити безпеку функціонування рейкових кіл та значно зменшити електроспоживання та потужність компенсуючих пристроїв.

Біографія автора

V. I. Shcheka, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Щека Вадим Ігоревич,

кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок",  к. т. н., ст. викладач

Посилання

Гаврилюк, В. І. Аналіз впливу тягового електропостачання на роботу рейкових кіл / В. І. Гаврилюк, А. В. Завгородній // Залізничний транспорт України.– 2005. – №. 2. – С. 37–39.

Гаврилюк, В. И. Испытания новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с устройствами сигнализации и связи / В. И. Гаврилюк, В. И. Щека, В. В. Мелешко //Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2015. – №. 5 (59). – С 7–15.

Бочев, А. С. Электротяговая сеть с усиливающим и обратным проводами / А. С. Бочев, В. В. Мунькин, Е. П. Фигурнов // Железные дороги мира. – 1997. – № 11. – С. 8–12.

Бочев, А. С. Эффективность экранирующих проводов многопроводной тяговой сети переменного тока / А. С. Бочев, Т. П. Добровольскис, В. А. Мишель // Вестн.

ВНИИЖТа. – 1990. – № 8. – С. 17–20.

Гаврилюк, В. І. Дослідження особливостей роботи рейкових кіл в умовах електромагнітного впливу контактної мережі / В. І. Гаврилюк, В. І. Щека // Залізничний транспорт України. – 2015 – № 3. – С. 16 – 19.

Гаврилюк, В. І. Електроживлення систем залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку: монографія / В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко, Т. М. Сердюк ; за заг. ред. В. І. Гаврилюка; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. – 193 с.

Tuttas Ch. AC-Bahnen mit aktivem Rückleiter / Ch. Tuttas. // Elektrische Bahnen. – 2001. – № 7. – S. 262–267.

Гаврилюк, В. І. Моделирование электро-магнитного влияния тяговой сети переменного тока на рельсовую линию в присутствии экранирующего провода // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 4. – С. 99 – 103.

Щека, В. І. Розробка системи захисту рейкових кіл від електромагнітного впливу контактної мережі суміжної колії / В. І. Щека, О. В. Завгородній // Вісн. Дніпропетр. нац. ун ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – № 36. – С. 156–160.

Щека, В. І. Організація захисту рейкових кіл від електромагнітних завад з боку контактної мережі / В. І. Щека // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – № 1. – С. 84–90.

НБ ЖТ ЦТ 04-98. Нормы безопасности железнодорожного транспорта. Электропоезда. Требования по сертификации. – Москва: МПС, 1998. – 54 с.

ГСТУ 3-14-23-94. Електровози. Методи оцінки рівня якості.

ДСТУ 4151-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробовування. Національний стандарт України. – Надано чинності 01.01.2004. – Київ : Дерспоживстандарт України, 2003. – 16 с.

Пат. 56336 Україна, МПК (2009) B61L 25/06. Спосіб зменшення електромагнітного впливу тягової мережі змінного струму на рейкові кола суміжної колії / В. І. Гаврилюк, В. І. Щека, О. В. Завгородній, А. І. Миргородська; заявник і патентовласник Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – № U 2010 07796; заявл. 21.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. № 1.

Дмитренко, И. Е. Измерения и диагностирование в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков. – Москва: Транспорт, 1994. – 263 с.

Портной, Г. Современные магниточувствительные датчики Холла и приборы на их основе / Г. Портной. // Вестник Автоматизации. – 2013. – № 1. – С. 7–12.

Щербак, Я. В. Замкнутые системы компенсации неканонических гармоник полупроводниковых преобразователей / Я. В. Щербак. – Харьков: Транспорт Украины, 1999. – 255 с.

Марквардт, К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог / К. Г. Марквардт. – Москва: Транспорт, 1982. – 528 с.

Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость: учеб. для вузов ж. д. трансп. / М. П. Бадер. – Москва: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи. Анализ работы и техническое обслуживание / В. С. Аркатов, Ю. А. Кравцов, Б. М. Сте-пенский. – Москва: Транспорт, 1991. – 296 с.

Sichenko, V. G. The theoretical and experimental researches of electromagnetic influence from a traction electrosupply system on a railway circuits / V. G. Sichenko, V I. Gavrilyuk // Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology, 2005. IEEE 6th International Symposium on. – IEEE, 2005. – P. 41–43.

Gavrilyuk, V. Computer simulation of electromagnetic interference from railway electronic power system harmonics / V. Gavrilyuk, A. Zavgorodnij, A. Myrgorodska //Archives of transport system telematics. – 2009. – V. 2. – P. 33–37.

Щека, В. І. Дослідження впливу зворотного тягового струму на режими роботи тональних рейкових кіл / В. І. Щека, І. О. Романцев, К. І. Ящук // Вісн. Дніпропетр. нац. ун ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – № 42. – С. 24–28.

Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах / А. Б. Бойник [и др.]. – Харьков: УкрГАЖТ, 2005. – 256 с.

Serdyuk, T. Distribution of harmonics of return traction current on feeder zone and evaluation of its influence on the work of rail circuits / T. Serdyuk, V. Gavrilyuk // 18th Intern. Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility EMC 2006. – Wroclaw (Poland), 2006. – P. 467–470.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Shcheka, V. I. (2016). Математичне моделювання системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105492

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ