DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136814

Визначення індексу надійності систем електропостачання

I. V. Zhezhelenko, V. E. Saravas

Анотація


У статті показано, що одним з важливих показників енергоефективності є показник (індекс) надійності електропостачання, який характеризується зниженням частки збитку від перерв електропостачання у валовому внутрішньому продукті. Розглянуто питання отримання виразу для оптимального значення ступеня надійності з урахуванням значень приведених витрат і їх економічних і енергетичних складових.

Показана значимість оцінки збитку, що виникає через брак електроенергії, при відсутності аварійного резерву. Збиток, обумовлений несиметрією і несинусоїдальності напруги, в середньому в кілька разів менше пов'язаного з відхиленнями напруги і в найбільшій мірі проявляється в металургійній і машинобудівній промисловості. Дана експертна оцінка значень щорічних втрат, пов'язаних з низькою якістю електроенергії в Україні і в світі вцілому.

Підкреслено значущість проблеми підвищення якості електричної енергії, звернуто увагу на посилення ролі спотворення синусоидальности кривої напруги у визначенні надійності електропостачання, а також її зв'язок з економічними показниками розвитку країни. Практично всі показники якості електричної енергії впливають на надійність і економічні показники електрообладнання і в кінцевому рахунку впливають на ефективність функціонування всієї системи електропостачання. Показана важливість в конкретних випадках перевищення вартості заходів щодо корекції рівнів несинусоїдальності над значенням економічного збитку. Сформульовані значення індексу надійності електропостачання в комплексі показника енергетичної ефективності, наведені значення питомих капітальних вкладення в резервну генеруючу потужність. Наведено оціночні розрахунки індексів надійності суб'єктів електроенергетики України.

У висновках обгрунтовано застосування мінімуму приведених витрат як критерію оцінювання надійності системи енергопостачання за однакової кількості оптимізаційних значень індексу надійності.

Ключові слова


електричні мережі, енергетична ефективність, втрати електроенергії, якість електричної енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальные проблемы надежности систем энергетики : материалы Международного семинара им. Ю.Н. Руденко / Под. ред. Короткевич М.А., и др. - Минск: БНТУ, 2015. – Вып.66 – 454 с.

Чукреев Ю.Я., Чукреев М.Ю. Модели оценки показателей балансовой надежности при управлении развитием электроэнергетических систем / Ю. Я. Чукреев, М. Ю. Чукреев. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. – 2014. – 207 с.

Непомнящий В.А. Проблемы учета надежности при проектировании и эксплуатации электрических сетей энергосистем / В. А. Непомнящий – СПб.: ПЭИПК, 2010. – 278с.

Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. Руководство для практических расчетов / Ю. С. Железко – М.: ЭНАС, 2009. – 456 с.

Жежеленко И. В. Анализ факторов, влияющих на энергетическую эффектив-ность систем электроснабжения / И. В. Жежеленко, В.Е. Саравас, Г. Г. Трофимов // Енергетика та електропостачання промислових підприємств. Енергетичний менеджмент. – 2017. – №.1(37). – Кременчуг: из-во КНТУ им. М. Остроградского, 2017. – С.56-62.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)