DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136835

Дефектування технічного, технологічного та організаційного забезпечення контрольного пункту АЛСН моторвагонного депо

A. B. Bojnik, A. Kameniev, S. O. Zmij, O. V. Shcheblykina, V. Gajewsky

Анотація


Проведене в статті дослідження присвячено дефектуванню всіх основних видів забезпе­чення контрольного пункту автоматичної локомотивної сигналізації неперервної дії одного з моторвагонних депо Південної залізниці в рамках передпроектного обстеження об’єкта.

В процесі дефектування технічного забезпечення контрольного пункту було встанов­лено, що технічні параметри та спосіб прокладання випробувальних шлейфів повздовж тех­нологічних канав моторвагонного депо не відповідають встановленим технічним нормам. У першу чергу це стосується типу прокладеного кабелю, способу його кріплення до рейки, від­сутності завадозахисних схрещень, довжині й ізоляції.

Дефектування технологічного забезпечення показало, що діюча технологія технічного обслуговування та поточного ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації мо­торвагонного рухомого складу депо для повноцінної своєї реалізації вимагає надмірних ча­сових ресурсів, що пов’язано із способом прокладання випробувальних шлейфів поздовж те­хнологічних канав. При цьому середній простій основних виробничих ланок депо через за­безпечення функціонування контрольного пункту перевищує дві години, що призводить до нехтування окремими етапами перевірки дії автоматичної локомотивної сигналізації, що, в результаті, погіршує якість виконаного її технічного обслуговування або поточного ремонту.

Дефектування організаційного забезпечення, пов’язаного, перш за все, із штатним розк­ладом спеціалізованого цеху автоматичної локомотивної сигналізації, показало недоско­налість комплектування необхідного штату для виконання робіт із технічного обслугову­вання та ремонту відповідних пристроїв. Лише формування кадрового резерву здатне част­ково вирішити порушену проблему.

У результаті дослідження встановлена необхідність корегування всіх видів забезпе­чення контрольного пункту з метою підвищення якості технічного обслуговування і ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації і, як наслідок, - підвищення як експлуата­ційної надійності та безпечності функціонування. На виконання даних корегувань мають бути спрямовані подальші дослідження в предметній галузі.


Ключові слова


процес, моторвагонне депо, обслуговування, обладнання, ланки, дефектування, автоматична локомотивна сигналізація, шлейф, електропоїзд, технологічна канава

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах [Текст] / А. Б. Бойник, С. В. Кошевой, С. В. Панченко, В. А. Сотник. – Харьков: УкрГАЖТ, 2005. – 256 с.

Сотнік, В.О. Удосконалення методів та засобів дешифрування інформаційних сигналів систем автоматичної локомотивної сигналізації [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / В. О. Сотнік; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 186 с. – Біб-ліогр.: С. 157 – 172.

Леонов, А.А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной сигнализации [Текст] / А. А. Леонов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1982. – 255 с.

Автоматическая локомотивная сигнали-зация и авторегулировка [Текст] // Брыле-ев А. М., Поупе О., Дмитриев В.С. [и др.]. – М.: Транспорт, 1981. – 319 с.

Emery, D. Enhanced ETCS L2/L3 control system [Text] / D. Emery // Advanced train control systems. – Southampton: WIT Press, 2010. – P. 113-122.

ПАТ «Укрзалізниця». Загальна інфор-мація. Департамент приміських пасажирських перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/ general_information/main_departments/department_of_suburban_passenger_transportation/ – Загол. з екрана. – (Дата звернення: 12.03.2017).

Журнал обліку збоїв кодів АЛСН моторвагонного депо РПЧ-1 на основі розшифровки швидкостемірних стрічок // ВП «Моторвагонне депо «Харків» РПЧ-1 регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Цех експлуатації. – Розпочато 01.10.2016 р. – Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 100 с.

Технические требования на оборудование контрольных пунктов АЛСН испытательными шлейфами ТИ-196. / Утверждёны 18.06.1974 г. Главным управлением локомотивного хозяйства и Главным управлением сигнализации и связи МПС СССР. – М.: МПС, 1994. – 8 с.

Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контролю пильності машиніста на залізницях України. ЦТ ЦШ 0072. [Текст] // Затв. Держ. адміністр. залізничного транспорту України №279 Ц від 01.12.2003 р. – К., 2004. – 92 с.

Инструкция о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией беспрерывного типа (АЛС) и устройствами контроля бдидтельности машиниста на железных дорогах Украины ЦТ ЦШЭОТ 0027 [Текст] // Утв. приказом Министерства транспорта Украины от 27.01.2000 г. № 32 – К., 2000. – 30 с.

Испытательный шлейф КП АЛСН ИШ 74. Технический паспорт [Текст] / Группа технической документации ШЧ-5 ЮЖД. – 4 с.

Журнал обліку пристроїв СЦБ ШУ-2 // ВП «Основ’янська дистанції сигналізації та зв'язку» ШЧ-5регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Цех № 38 АЛСН-ПРЗ. – Розпочато 14.09.2016 р. – Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 100 с.

Протоколи сумісних засідань фахівців та керівництва ШЧ-5 та РПЧ-1 Південної залізниці №№ 1 – 12 за 2016 р. / Х.: ШЧ-5, РПЧ 1, 2016 р. – 32 с.

Рапорт старшого електромеханіка СЦБ цеху № 38 АЛСН-ПРЗ ШЧ-5 від 02.09.2010 р. Зареєстровано канцелярією ШЧ 5 03.09.2010 р. – 2 с.

Журнал обліку заміни приладів АЛСН // ВП «Основ’янська дистанції сигналізації та зв'язку» ШЧ-5регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Цех № 38 АЛСН ПРЗ. – Розпочато 02.03.2015 р. – Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 100 с.

Журнал обліку заміни приладів ПРЗ // ВП «Основ’янська дистанції сигналізації та зв’язку» ШЧ-5регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Цех № 38 АЛСН-ПРЗ. – Розпочато 01.04.2014 р. – Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 100 с.

Типові норми часу на технічне обслуговування пристроїв СЦБ [Текст] // Затв. Держ. адміністр. залізничного транспорту України № 162 ЦЗ від 02.11.2010 р. – К., 2011. – 151 с.

Правила безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на залізницях України. ЦШ-0030. [Текст] // Затв. Держ. адміністр. залізничного транспорту України №288-Ц від 17.11.2003 р. – К., 2004. – 155 с.

Эксплуатационные основы железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст]: учебник / Вл. В. Сапожников, И. М. Кокурин, В. А. Коновалов [и др.]; под общ. ред. Вл. В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2006. – 248 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)