DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136863

Проблеми енергозбереження та удосконалення методології розрахунку тарифів на електроенергію

A. N. Pasichnyk, V. V. Kutyrev, V. A. Pasichnyk, L. V. Dunda

Анотація


Мета. Метою статті є побудова найбільш раціональних схем і алгоритмів їх застосування для встановлення економічно-обґрун­тованих прозорих цін на електроенергію та інші товари в умовах ринкової економіки на основі системного аналізу існуючих систем і методів ціноутворення, а також  визначення критеріїв об’єктивної оцінки рівня тарифів та розрахунок економічно-обґрунтованої і соціально орієнтованої ціни на електроенергію на основі запропонованого підходу.

Методика. Запропонована методика розрахунку економічно-обґрун­тованих тарифів на електроенергію, що базується на класичному методі ціноутворення (собівартість + прибуток). Для проведення порівняльного аналізу українських тарифів на електроенергію з тарифами в європейських країнах, запропонована методика розрахунку приведених коефіцієнтів тарифу з урахуванням рівня середньої заробітної плати та рівня ВВП на  душу населення.

Результати. В результаті проведеної систематизації методів ціноутворення показано, що всі представлені методи основуються на класичному підході (собівартість + прибуток), а потім в залежності від умов ринку вони адаптуються під зміну поточної ситуації. На основі проведеного аналізу визначено, що для розрахунку тарифів на електроенергію  найбільш раціональним є  застосування класичного методу ціноутворення з урахуванням собівартості та економічно-обґрунтованого рівня рентабельності її виробництва.

Проведено порівняльний аналіз тарифів на електроенергію в Україні та  в європейських країнах на основі запропонованих в роботі комплексних показників: приведених коефіцієнтів тарифу на електроенергію, які визначають відношення тарифу до рівня середньої заробітної плати та рівня ВВП на душу населення.

Для лібералізації економічного стану в енергетичній галузі запропоновано обрати найбільш ефективний метод для визначення ціни на товари стратегічного значення – класичний підхід в ціноутворенні.

Наукова новизна. Наукова новизна полягає в розробці методики розрахунку економічно-обґрун­тованих прозорих цін на електроенергію та інші товари в умовах ринкової економіки на основі системного аналізу існуючих систем і методів ціноутворення. Вперше застосована методика проведення порівняльного аналізу українських тарифів на електроенергію з тарифами в провідних європейських країнах на основі приведених коефіцієнтів тарифу з урахуванням рівня середньої заробітної плати та рівня ВВП на  душу населення.

Практична значимість. Запропонований підхід дозволяє визначити економічно-обґрун­товані тарифи на електроенергію з урахуванням рентабельності її виробництва та сприятиме встановленню цивілізованих економічних відносин на енергетичному ринку України.


Ключові слова


методи ціноутворення, собівартість електроенергії, розрахунок тарифів на електроенергію, ринок електроенергії

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Артус М. М. Механізм ціноутворення та функціонування в умовах ринку [Текст] / М. М. Артус // Фінанси України. – 2007. – №10. – С. 103–107.

Крамаренко Г. О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ [Текст] / Г. О. Крамаренко // Фінанси України. – 2006. – №4. – С. 54–60.

Живко З. Б. Особливості ціноутворення на інноваційні товари [Текст] / З. Б. Живко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформа¬ційний простір – НАН України, ІРД. – Вип. XVI. – Львів, 2000. – С. 553–559.

Селюченко Н. Є. Цінові стратегії в сис-темі загальних і маркетингових стратегій підприємства [Текст] / Н. Є. Селюченко // Тези доп. ВНПК «Економічні проблеми трансформації України». – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 212 с.

Абрютіна М. С. Ціноутворення в рин-ковій економіці [Текст] / М. С. Абрютіна.  Справа і сервіс. – 2002. – 256 с.

Герасименко В. В. Ценообразование: учеб. пособие [Текст] / В. В. Герасименко.  М. ИНФРА. – М., 2007. – 422 с.

Куломзін Є. Ю. Ціноутворення [Текст] / М. Д. Магомедов, І. І. Чайкіна. – Дашков і Ко. – 2009. – 256 с.

Мехович С. А. Тарифоутворення на ри-нку електроенергії україни в умовах реформування [Електронний ресурс] / С. А. Мехович, А. С. Колєсніченко – К: НТУ ХПІ, 2013. Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/ economy-411/business-sectors-of-the-economy-411/11246-411-0420 .

Богацька Н. М. Механізм ціноутворення в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, І. С. Дубовенко – К.: ВТЕІ., 2008. Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32855. doc.htm .

Пасічник A. M. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів: монографія [Текст] / За ред. А. М. Пасічника. Д.: АМСУ, 2012. – 312 с.

Самборський О. В. Роль калькулювання собівартості продукції в ціноутворен-ні [Електронний ресурс] / О. В. Самборський – К.: Фінанси, облік і аудит, 2010. – № 15. Режим доступу: http://ir.kneu. edu.ua:8080/bitstream/2010/283/1/15_39.pdf .

Маркевич К.В. Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України: аналітична доповідь [Текст] / К. В. Маркевич, В. В. Омельченко. – Київ: Заповіт, 2016. – 56 с.

Тітенко С.В. Тарифна політика проти громадян України. [Електронний ресурс] / С. В. Тітенко // Новини Харкова, 2014. – Режим доступу: https://novosti. kh.ua/ .

Інформаційно-аналітичне дослідження стану паливно-енергетичного комплексу України [Текст] / Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України – К.: Центр громадського інформування з проблем паливно-енергетичного комплексу, 2016. – №514. – 69 с.

Титов С. А. Собівартість вироблення електроенергії [Електронний ресурс] / С. А. Титов // РБК – Україна, 2014. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/rus/ news/glava-nkre-sebestoimost-proizvodst va-elektroenergii-30 062011230000.

Собівартість сонячної електроенергії впала до 0,97 грн. за кВт-год : за даними Укрінформ 2016 [Електронний ресурс] / Центр досліджень енергетики. – Режим доступу:http://eircenter.com/news/sobivar tist-sonyachnoyielektroenergiyi-vpala-do-097-grn-za-kvt-god/.

Шиленко О. В. Себестоимость электроэнергии. Электростанции будущого [Електронний ресурс] / О. В. Шиленко // Химия и химическая технология жизни, 2016. – Режим доступу: http://www.chemfive.ru/news/sebestoimost_ehlektroehnergii_ehlektrostancii_budush hego/2016-01-02-635.

Фінансовий звіт Укренерго за 2016 рік [Електронний ресурс] / Державне підпри-ємство Укренерго, 2017 р. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy. gov.ua.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)