DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137794

Експериментальне визначення вихідних даних для ймовірнісного дослідження стану рейкового кола тональної частоти

I. Romantsev, V. Havryliuk

Анотація


Мета. Визначення математичної моделі тонального рейкового кола з імовірнісними параметрами, проведення супутніх вимірів і їх аналіз, формування граничних величин імовірнісних станів об'єкту.

Методика. При дослідженні імовірнісних станів рейкового кола визначені умови вимірів імовірнісних характеристик, параметри перетворень частотно-часових характеристик сигналів, проаналізовані статистичні результати проведених вимірів, сформована таблиця імовірнісного діагностування, отримані імовірнісні межі діагностування станів тонального рейкового кола.

Результати. Визначення кордонів завчасного виходу із справного стану тонального рейкового кола

Наукова новизна. Представлений принцип визначення статистичних даних для системи імовірнісного діагностування тонального рейкового ланцюга, законів розподілу параметрів і знаходження передвідмовних і граничних кордонів електричних параметрів.

Практичне значення. Отримані дані дають можливість сформувати систему імовірнісного діагностування тонального рейкового кола.


Ключові слова


тональне рейкове коло, статистичні параметри, закони розподілу електричних величин

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Романцев, І. О. Діагностування стану рейкового кола тональної частоти [Text] / І. О. Романцев, Б. М. Бондаренко, Г. Я. Мозолевич // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транс порту Української державної академії залізничного транспорту. – 2012. – Вип. 32. – С. 117-125.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042 [Text] / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с.

Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Text] / Сергиенко А. Б.– СПб.: Питер, 2003. – 604с.

Основы цифровой обработки сигналов [Text] / Под. ред А. И. Солониной. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768с.

Vaseghi Saeed V. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, second edition [Text] / Saeed V. Vaseghi. – Chicaster, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd, 2000. – 473 с.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неис-правностей, повышение эксплуатационной надежности [Text] / П. Д. Кулик, Н. С. Ивакин, А. А. Удовиков. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуваннях: ЦШ 0060 [Text] – К.: Укрзалізниця, 2009. – 111 с.

Практичний посібник з технічного утри-мання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 [Text] / П. Д. Кулик, О. О. Удовіков, В. І. Басов та ін. – К.: Видавництво. 2006. – 236 с.

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: [Text] / Бессонов Л. А. – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с.

Сафарбаков, А. М. Основы технической диагностики деталей и оборудования: учебное пособие [Text] / А. М. Сафарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов. – Иркутск: ИрГУПС, 2007. – 128 с.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Text] / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. – 479 с.

Романцев, И. О. Определение параметров и критериев для системы автоматического контроля состояния тональных рельсовых цепей [Text] / И. О. Романцев // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – Вип. 1. – С. 37–43.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)