DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172016

Проблеми оцінки та модернізації мережі автомобільних доріг в Україні

A. Pasichnyk, E. Lebid, S. Miroshnichenko, D. Gorbach

Анотація


Наведено результати порівняльного аналізу відповідності української мережі автомобільних доріг європейським нормативам за станом покриття та рівності. На основі проведеного аналізу виявлена невідповідність переважної більшості українських автомобільних доріг для здійснення перевезень вантажів великоваговими автомобілями та для швидкісного переміщення легкових автомобілів. Проведено аналіз методів оцінки рівності поверхні проїзної частини автомобільних доріг на основі експериментально-статистичних параметрів визначення дефектів поздовжнього профілю та за показниками плавності руху та встановлено, що для застосування таких методів необхідно невідкладно провести модернізацію української мережі автомагістралей. Запропоновано нові напрямки покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг у відповідності до рівня розвитку сучасних автомобільних транспортних засобів за рахунок будівництва швидкісних магістралей з використанням сучасних технологій виготовлення фібробетонного покриття доріг. 


Ключові слова


плавність руху, дефекти покриття, оцінка рівності автодоріг, модернізація автодоріг

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kudryts’ka, N. V. Transportno-dorozhniy kompleks Ukrayiny: suchasnyy stan, problemy ta shlyakhy rozvytku: [monohrafiya] / N. V. Kudrytsʹka.  K. : NTU, 2010.  338 p.

Pasichnyk A. M. Suchasni transportnomytni tekhnolohiyi mizhnarodnykh pereve-zenʹ tovariv: [monohrafiya] / za red. A. M. Pasichnyka.  Dnipro : AMSU, 2012.  288 p.

World Media About Ukraine [Electronic resource]. Mode access: www.corestone.expert/en.

Avtomobilʹnyy transport Ukrayiny: stan, problemy perspektyvy rozvytku: [monohrafiya] /Derzhavnyy avtotransportnyy naukovo-doslidnyy i proektnyy instytut; za zah. red. A. M. Redzyuka.  K. : DP «Derzhavtotrans NDI proekt», 2005.  400 p.

Halushko, V. O. Problemy ta perspektyvy rozvytku dorozhnʹoyi haluzi / V. O. Halushko // Dorozhnya haluzʹ. 2011.  № 2.  P. 12–15.

Dmytriyev, I. A. Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku merezhi avtomo¬bilʹnykh dorih zahalʹnoho korystuvannya / I. A. Dmytriyev, M. M. Burmaka // Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva : zb. nauk. pratsʹ KHNADU.  2013.  № 1(4).  P. 64–72.

Miklovda, V. P. Suchasnyy stan ta rivenʹ rozvytku avtomobilʹnoyi infrastruktury Ukrayiny / V. P. Miklovda, YA. V. Shevchuk // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya «Ekonomika». Vypusk 32.  Uzhhorod : Vyd-vo Uzhho-rodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2011.  P. 613.

Pasichnyk, A. M. Doslidzhennya propusknoyi spromozhnosti ukrayinsʹkoyi merezhi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv / A. M. Pasichnyk, V. S. Malʹnov, O. M. Klen // Visnyk AMSU.  2012.  № 1 (41).  P. 28–36.

Remyha, YU. S. Analiz tendentsiy rozvytku transportnoyi infrastruktury Ukrayiny // Zbirnyk naukovykh pratsʹ NAU.  2008.  №20.  P. 263-273.

Ministry of Infrastrukture of Ukraine [Electronic resource]. Mode access: http://mtu.gov.ua/ files/Ministry%20of%20Infrastructure%20%20Road%20Sector%20Reforms%20-20v.pdf.

Transportna polityka Ukrayiny ta yiyi nablyzhennya do norm Yevropeysʹkoho Soyuzu / za red. Marchina Svyenchitski; T. Syryychyk, A. Furhalʹsʹki, CH. Klimkevych, M. Kamola ta in.  K. : Analityko-doradchyy tsentr Blakytnoyi strichky, 2010.  102 p.

The Global Economy Ranking [Electronic resource]. Mode access: www.theglobale conomy.com/rankings/roads-quality.

The International Road Roughness Experiment. Establishing Correlation and a Calibration Standard for Measurements: World Bank Technical Paper Number 45. WTP-45 / M. W. Sayers, T. D. Gillespie, C. A. V. Queiroz / THE WORLD BANK. Manufactured in the United States of America. 1986.  453 p.

Pasichnyk, A. M. Problemy otsinky transportno-ekspluatatsiynoho stanu ta napryamky modernizatsiyi merezhi avtomobilʹnykh dorih v Ukrayini / A. M. Pasichnyk, YE. M. Lebidʹ, O. M. Klen, S. V. Miroshnichenko // Visnyk skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. Dalya, 2017.  №3 (233).  P. 150–158.

Tekhnichnyy stan avtomobilʹnykh dorih zahalʹnoho vykorystannya [Electronic re-source]. Mode access: https://mtu.gov.ua/ content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorig-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html.

Horb, A. O. Vyznachennya indeksu rivnosti metodom nazemnoho lazernoho skanuvannya / A. O. Horb, O. I. Horb // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva, 2011.  №1 (21).  P. 145–149.

Tekhnolohycheskaya karta na ustroystvo osnovanyya yz lytoho betona dlya vnu-trykvartalʹnykh doroh s asfalʹtobetonnym pokrytyem [Electronic resource]. Mode access: http://ohranatru da.ru/ot_biblio/normativ/data_normative/46/ 46314/.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)