DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172690

Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії

A. Batig, A. Kuzyshyn

Анотація


Актуальність роботи. Здатність залізничного транспорту забезпечувати захист життя пасажирів, збереження вантажів і довкілля в процесі його експлуатації в цілому визначає його розвиток і досягнення ним провідних позицій на ринку перевезень. Найважливішою проблемою на залізничному транспорті є забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації. При цьому запобігання аваріям і сходам на залізницях являється першочерговим завданням. Рівень безпечної експлуатації рухомого складу на залізницях визначається, в головній мірі, наявністю запасу стійкості рейкового екіпажу. Тому вивченню питання про схід рейкових екіпажів із залізничної колії надається велике значення в багатьох експериментальних і теоретичних дослідженнях. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів. Тому і виникає необхідність в аналізі і порівнянні підходів щодо оцінки безпеки від сходу рухомого складу, які застосовуються в різних країнах. Це в свою чергу допоможе виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Мета. Метою даної роботи є систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу коліс з рейок. Розглянути та проаналізувати аналітичні умови вкочування гребня колеса на головку рейки при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Наукова новизна. Вперше була проведена систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу колеса з рейки з урахуванням задач, які виникають при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Практичне значення. Систематизація праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо оцінки стійкості рухомого складу дозволить більш точно оцінити важливість всіх методів та підходів, виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме – забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації.


Ключові слова


схід колеса з рейки; колісна пара; систематизація праць; критерій Надаля; коефіцієнт запасу стійкості проти вкочування колеса на головку рейки, аналітичні умови Сокола Е. М.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азовский, А. П. Об оценке запаса устойчивости колеса от выкатывания на головку рельса [Текст] / А. П. Азовский, В. Н. Котуранов, М. Н. Овечников, И. В. Плотников / Сборник статей между-народной конференции «Безопасность движения поездов». – М.: МИИТ – 2007. – С. VI-1-VI-2.

Бромберг, Е. М. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / Е. М. Бромберг, М. Ф. Вериго, В. Н. Данилов, М. А. Фришман; Под.общ. ред. М. А. Фришмана. – М.: Гострансжелдориздат, 1956. – 280 с.

Вериго, М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. – М.: Транспорт, 1986. – 559 с.

Вериго, М. Ф. Вопросы взаимодействия пути и подвижного состава и вопросы расчета пути [Текст] / М. Ф. Вериго // Труды ЦНИИ МПС. – 1963. – Вып. 268. – 125 с.

Вериго, М. Ф. Модернизация рессорного подвешивания тележек типа МТ-50 [Текст] / М. Ф. Вериго, Л. О. Грачева, П. С. Анисимов / труды ВНИИЖТ. – 1968. – вып. 372. – 112 с.

Вериго, М. Ф. Об устойчивости движения колеса по рельсу [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. / Вестник ВНИИЖТ. –1965. – № 4. – С. 3-7.

Вершинский, С. В. Динамика вагона: учебник для вузов ж.-д. транспорта [Текст] / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, И. И. Челноков. – М.: Транспорт, 1978. – 352 с.

Винник, Л. В. Замечания по поводу использования критерия Надаля при оценке безопасности схода с рельс [Текст] / Л. В. Винник, Г. П. Бурчак // Вісник Східноукр. націон.універ. ім. В. Даля. – 2005. – № 8. – Ч. 1. – С. 108-113.

Галеев, А. У. К вопросу теории схода колес с рельсов [Текст] / А. У. Галеев / Труды МИИТ. – 1948. – № 55. – С. 179-191.

Ишизава, М. Тележки вагонов Новой линии Токайдо и результаты их применения [Текст] / М. Ишизава, Н. Мицуи, С. Отсука // Ежемесячный бюллетень МАЖК. – 1969. – № 2. – С. 3-27.

Клименко, И. В. Развитие теоретических основ и методов оценки и повышения безопасности движения подвижного состава железных дорог [Рукопись]: дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.07 / И. В. Клименко; науч. консультанты: Е. П. Блохин, В. Л. Горобец; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. тр-та им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2015. – 284 с.

Коган, А. Я. Влияние конструкции и состояния пути на устойчивость колеса [Текст] / А. Ф. Коган, Г. И. Матусовский // Вестник ВНИИЖТ. – 1982. – № 8. – С. 42-44.

Коган, А. Я. Оценка достаточного усло-вия устойчивости колеса на рельсе с учетом вероятностного характера вли-яющего на нее некоторых факторов [Текст] / А. Я. Коган, Е. А. Черняков / Вестник ВНИИЖТ. – 2008. – № 2. – С. 36-41.

Кондратьев, В. Ф. О сходе колеса с ре-льса [Текст] / В. Ф. Кондратьев // Вестник ВНИИЖТ. – 1980. – № 6. – С. 23-25.

Котуранов, В. Н. Метод расчета запаса устойчивости колеса против схода с ре-льса [Текст] / В. Н. Котуранов, Д. В. Иванов, А. Г. Петров и др. / Труды конференции «Безопасность движения». – М.: МИИТ. – 2010. – С. VII-24.

Лукин, В. В. Конструирование и расчет вагонов [Текст] / В. В. Лукин, Л. А. Шадур, В. Н. Котуранов, А. А. Хохлов, П. С. Анисимов. – М.: 2000. – 725 с.

Мартынов, И. Э. Износ гребней колес грузовых вагонов и рельсов: проблема и пути ее решения / И. Э. Мартынов, В. Г. Маслиев, С. Д. Мокроусов и др. // Ва-гонний парк. – № 5 (74). – 2013. – С. 4-7.

Марье, Г. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / Марье Г. – М.: Госжелдориздат, 1933. – 338 с.

Маслиев, В. Г. Динамика локомотива с устройством для радиальной установки колесных пар в кривых [Текст] / В. Г. Маслиев // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. Технічні науки. Серія Транспорт. – 2002. – № 6(52). – С. 69-74.

Мищенко, К. Н. Современное состояние вопроса о всползании колеса на рельс [Текст] / К. Н. Мищенко / Труды ДИИТ. – 1950. – Вып. ХХ. – С. 53-67.

Нормы для расчета и оценки прочности несущих элементов, динамических ка-честв и воздействия на путь экипажной части локомотивов ж. д. МПС РФ колеи 1520 мм. [Текст] – М.: МПС РФ, ВНИИЖТ, 1998. – 145 с.

Нормы расчета и оценки прочности несу-щих элементов и динамических качеств моторвагонного подвижного состава ж. д. МПС РФ колеи 1520 мм. [Текст] – М.: МПС РФ, ВНИИЖТ, 1997. – 147 с.

Нормы расчета и проектирования ваго-нов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) с изменениями [Текст]. – М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 346 с.

Погорелов, Д. Ю. Критерий для оценки опасности схода подвижного состава путем вкатывания колеса на головку рельса [Текст] / Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты». – 2009. – С. 136-138.

Погорелов, Д. Ю. Показатель для оценки опасности схода подвижного состава путем вкатывания колеса на головку рельса [Текст] / Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 5 (147). – Частина І. – С. 64-70.

Прокудин, И. Пора выйти из тени [Текст] / И. Прокудин, В. Виноградов, Э. Воробьев и др. – Гудок. – 06.08.2003.

Трофимов А. Н. Об устойчивости подвижного состава против схода с рельсов [Текст] / А. Н. Трофимов / Труды ДИИТ. – 1983. – Вып. 228/25. – С. 23-26.

Сокол Э. Н. Сходы с рельсов и столкновения подвижного состава (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики). – Київ : Транспорт України, 2004. – 386 с.

Черкашин, Ю. М. Сравнение некоторых критериев, оценивающих опасность схода путем всползания колеса на рельс [Текст] / Ю. М. Черкашин, Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 8 (90). – Частина І. – С. 98-103.

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с. 4 – 61

Elkins, J. New Criteria for Flange Climb Derailment / J. Elkins, Wu. Huimun. – 2000 ASME/IEEE Joint Railroad Conference, April 4-6, 2000, P. 1-7.

Nadal, M. J. Locomotives a Vapeur Collection EncyclopedieScintifiqueBiblioteque de Mecanique Applique et Genie, Vol. 186, (Paris), 1908.

UIC Code 518. Testing and approval of rail-way vehicles from the point at view of their dinamic behavior – Safety – Track fatigue – Ride quolity. 3-d ed. October 2005.

Weistock, H. Whell Climb Derailment Criteria for Evaluation of Rail Vehicle Safety // Paper no. 84 – WA/RT – 1, ASME Winter Annual Meeting. – 1984. – P. 34-42.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)