Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії

Автор(и)

  • A. Batig
  • A. Kuzyshyn

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172690

Ключові слова:

схід колеса з рейки, колісна пара, систематизація праць, критерій Надаля, коефіцієнт запасу стійкості проти вкочування колеса на головку рейки, аналітичні умови Сокола Е. М.

Анотація

Актуальність роботи. Здатність залізничного транспорту забезпечувати захист життя пасажирів, збереження вантажів і довкілля в процесі його експлуатації в цілому визначає його розвиток і досягнення ним провідних позицій на ринку перевезень. Найважливішою проблемою на залізничному транспорті є забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації. При цьому запобігання аваріям і сходам на залізницях являється першочерговим завданням. Рівень безпечної експлуатації рухомого складу на залізницях визначається, в головній мірі, наявністю запасу стійкості рейкового екіпажу. Тому вивченню питання про схід рейкових екіпажів із залізничної колії надається велике значення в багатьох експериментальних і теоретичних дослідженнях. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів. Тому і виникає необхідність в аналізі і порівнянні підходів щодо оцінки безпеки від сходу рухомого складу, які застосовуються в різних країнах. Це в свою чергу допоможе виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Мета. Метою даної роботи є систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу коліс з рейок. Розглянути та проаналізувати аналітичні умови вкочування гребня колеса на головку рейки при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Наукова новизна. Вперше була проведена систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу колеса з рейки з урахуванням задач, які виникають при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Практичне значення. Систематизація праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо оцінки стійкості рухомого складу дозволить більш точно оцінити важливість всіх методів та підходів, виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме – забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації.

Посилання

Азовский, А. П. Об оценке запаса устойчивости колеса от выкатывания на головку рельса [Текст] / А. П. Азовский, В. Н. Котуранов, М. Н. Овечников, И. В. Плотников / Сборник статей между-народной конференции «Безопасность движения поездов». – М.: МИИТ – 2007. – С. VI-1-VI-2.

Бромберг, Е. М. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / Е. М. Бромберг, М. Ф. Вериго, В. Н. Данилов, М. А. Фришман; Под.общ. ред. М. А. Фришмана. – М.: Гострансжелдориздат, 1956. – 280 с.

Вериго, М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. – М.: Транспорт, 1986. – 559 с.

Вериго, М. Ф. Вопросы взаимодействия пути и подвижного состава и вопросы расчета пути [Текст] / М. Ф. Вериго // Труды ЦНИИ МПС. – 1963. – Вып. 268. – 125 с.

Вериго, М. Ф. Модернизация рессорного подвешивания тележек типа МТ-50 [Текст] / М. Ф. Вериго, Л. О. Грачева, П. С. Анисимов / труды ВНИИЖТ. – 1968. – вып. 372. – 112 с.

Вериго, М. Ф. Об устойчивости движения колеса по рельсу [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. / Вестник ВНИИЖТ. –1965. – № 4. – С. 3-7.

Вершинский, С. В. Динамика вагона: учебник для вузов ж.-д. транспорта [Текст] / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, И. И. Челноков. – М.: Транспорт, 1978. – 352 с.

Винник, Л. В. Замечания по поводу использования критерия Надаля при оценке безопасности схода с рельс [Текст] / Л. В. Винник, Г. П. Бурчак // Вісник Східноукр. націон.універ. ім. В. Даля. – 2005. – № 8. – Ч. 1. – С. 108-113.

Галеев, А. У. К вопросу теории схода колес с рельсов [Текст] / А. У. Галеев / Труды МИИТ. – 1948. – № 55. – С. 179-191.

Ишизава, М. Тележки вагонов Новой линии Токайдо и результаты их применения [Текст] / М. Ишизава, Н. Мицуи, С. Отсука // Ежемесячный бюллетень МАЖК. – 1969. – № 2. – С. 3-27.

Клименко, И. В. Развитие теоретических основ и методов оценки и повышения безопасности движения подвижного состава железных дорог [Рукопись]: дис. ... д-ра техн. наук: 05.22.07 / И. В. Клименко; науч. консультанты: Е. П. Блохин, В. Л. Горобец; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. тр-та им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2015. – 284 с.

Коган, А. Я. Влияние конструкции и состояния пути на устойчивость колеса [Текст] / А. Ф. Коган, Г. И. Матусовский // Вестник ВНИИЖТ. – 1982. – № 8. – С. 42-44.

Коган, А. Я. Оценка достаточного усло-вия устойчивости колеса на рельсе с учетом вероятностного характера вли-яющего на нее некоторых факторов [Текст] / А. Я. Коган, Е. А. Черняков / Вестник ВНИИЖТ. – 2008. – № 2. – С. 36-41.

Кондратьев, В. Ф. О сходе колеса с ре-льса [Текст] / В. Ф. Кондратьев // Вестник ВНИИЖТ. – 1980. – № 6. – С. 23-25.

Котуранов, В. Н. Метод расчета запаса устойчивости колеса против схода с ре-льса [Текст] / В. Н. Котуранов, Д. В. Иванов, А. Г. Петров и др. / Труды конференции «Безопасность движения». – М.: МИИТ. – 2010. – С. VII-24.

Лукин, В. В. Конструирование и расчет вагонов [Текст] / В. В. Лукин, Л. А. Шадур, В. Н. Котуранов, А. А. Хохлов, П. С. Анисимов. – М.: 2000. – 725 с.

Мартынов, И. Э. Износ гребней колес грузовых вагонов и рельсов: проблема и пути ее решения / И. Э. Мартынов, В. Г. Маслиев, С. Д. Мокроусов и др. // Ва-гонний парк. – № 5 (74). – 2013. – С. 4-7.

Марье, Г. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / Марье Г. – М.: Госжелдориздат, 1933. – 338 с.

Маслиев, В. Г. Динамика локомотива с устройством для радиальной установки колесных пар в кривых [Текст] / В. Г. Маслиев // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. Технічні науки. Серія Транспорт. – 2002. – № 6(52). – С. 69-74.

Мищенко, К. Н. Современное состояние вопроса о всползании колеса на рельс [Текст] / К. Н. Мищенко / Труды ДИИТ. – 1950. – Вып. ХХ. – С. 53-67.

Нормы для расчета и оценки прочности несущих элементов, динамических ка-честв и воздействия на путь экипажной части локомотивов ж. д. МПС РФ колеи 1520 мм. [Текст] – М.: МПС РФ, ВНИИЖТ, 1998. – 145 с.

Нормы расчета и оценки прочности несу-щих элементов и динамических качеств моторвагонного подвижного состава ж. д. МПС РФ колеи 1520 мм. [Текст] – М.: МПС РФ, ВНИИЖТ, 1997. – 147 с.

Нормы расчета и проектирования ваго-нов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) с изменениями [Текст]. – М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 346 с.

Погорелов, Д. Ю. Критерий для оценки опасности схода подвижного состава путем вкатывания колеса на головку рельса [Текст] / Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты». – 2009. – С. 136-138.

Погорелов, Д. Ю. Показатель для оценки опасности схода подвижного состава путем вкатывания колеса на головку рельса [Текст] / Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 5 (147). – Частина І. – С. 64-70.

Прокудин, И. Пора выйти из тени [Текст] / И. Прокудин, В. Виноградов, Э. Воробьев и др. – Гудок. – 06.08.2003.

Трофимов А. Н. Об устойчивости подвижного состава против схода с рельсов [Текст] / А. Н. Трофимов / Труды ДИИТ. – 1983. – Вып. 228/25. – С. 23-26.

Сокол Э. Н. Сходы с рельсов и столкновения подвижного состава (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики). – Київ : Транспорт України, 2004. – 386 с.

Черкашин, Ю. М. Сравнение некоторых критериев, оценивающих опасность схода путем всползания колеса на рельс [Текст] / Ю. М. Черкашин, Д. Ю. Погорелов, В. А. Симонов / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 8 (90). – Частина І. – С. 98-103.

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с. 4 – 61

Elkins, J. New Criteria for Flange Climb Derailment / J. Elkins, Wu. Huimun. – 2000 ASME/IEEE Joint Railroad Conference, April 4-6, 2000, P. 1-7.

Nadal, M. J. Locomotives a Vapeur Collection EncyclopedieScintifiqueBiblioteque de Mecanique Applique et Genie, Vol. 186, (Paris), 1908.

UIC Code 518. Testing and approval of rail-way vehicles from the point at view of their dinamic behavior – Safety – Track fatigue – Ride quolity. 3-d ed. October 2005.

Weistock, H. Whell Climb Derailment Criteria for Evaluation of Rail Vehicle Safety // Paper no. 84 – WA/RT – 1, ASME Winter Annual Meeting. – 1984. – P. 34-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Batig, A., & Kuzyshyn, A. (2018). Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172690

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ