Збереження угруповань тягових двигунів при імпульсному регулюванні напруги

Автор(и)

  • Д. С. Білухін Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254549

Ключові слова:

електровоз, перетворювач, втрати

Анотація

Однією з проблем при впровадженні імпульсного регулювання на електрорухомому складі є втрати енергії в елементах перетворювача і пульсація струму в колі тягових двигунів. В роботі запропонований варіант модернізації електровозів постійного струму, заснований на застосуванні імпульсного регулювання напруги на тягових двигунах.Методика.Виконано аналіз втрат енергії для кіл електровозів ЧС2 і ВЛ8 в режимі пуску. Розрахунки втрат робилися для двох можливих режимів. Перший режим – через кола існуючих реостатів. Другий режим – від імпульсного перетворювача напруги, розрахованого за типовими методиками. Розглянуто варіанти пуску електровоза від перетворювача з використанням з’єднань тягових двигунів і при живленні всіх груп двигунів паралельно.Результати.Аналіз втрат показав, що при розгоні пасажирського поїзда на розрахунковій ділянці втрати в реостатах для електровоза ЧС2 становлять до 76 кВт год. При розгоні на паралельному з’єднанні втрати в елементах перетворювача до 1,4 кВт г, при розгоні з використанням перегрупувань до 1 кВт год. Для електровоза ВЛ8 з поїздом вагою 3400 т і розгоні в тому ж напрямку відповідні втрати розподілилися: 126, 2,4 та 2 кВт∙год. Т. т. плавне регулювання з наявністю угруповань тягових двигунів дає деяку перевагу в порівнянні з розгоном на паралельному з'єднанні. Збереження угруповань тягових двигунів при впровадженні імпульсного регулювання дозволяє отримати проміжні рівні швидкостей, характерних угрупованням (послідовна, послідовно-паралельна) з відключеним регуляторної-тором, додатково знизити втрати і нагрів перетворювача. Для 6-вісних електровозів знизити до 11% пульсації струму або знизити габарити реакторів.Практична значимість.Результати розрахунків, запропоновані в роботі, можуть бути використані при дослідженні шляхів з модернізації електрорухомого складу.

Посилання

Тихменев Б.Н. Подвижной состав электрифицированных железных дорог. Теория работы электрооборудования: учебник [для студ. вузов]/ Б.Н. Тихменев, Л.М. Трахтман. – М.: Транспорт, 1980. – 471 с.

Статичні перетворювачі тягового рухо-мого складу. Ю. П. Гончаров, М. В. Па-насенко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 192 с.

Калиниченко А. Я. Особенности работы цифровых систем управления тиристорными преобразователями на электроподвижном составе. / Развитие современной науки и прикладные аспекты. Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Том. Выпуск 7 Пермь: ИП Сигитов Т.М., 2016 С:10–13. ISBN: 978-5-9908647-2-6

Калиниченко А. Я.,Фесечко А. И. Сис-темы управления многофазными пре-образователями. Вестник международ-ного института управления. Частное образовательное учреждение высшего образования "Институт управления" (Архангельск), Номер: 3-4 (133-134). 2015 С: 102–105.

Белухин Д. С. Преимущества сохране-ния группировок тяговых двигателей при импульсном регулировании напря-жения. // Проблемы и перспективы раз-вития железнодорожного транспорта: Тезисы 73 Международной научно-практической конференции. – Д.: ДИИТ, 2013. – С.110-111.

Регулятор скорости для электровоза ЧС2К с индивидуальными электроп-невматическими контакторами рео-статного пуска. Антонюк М. С. Авто-реферат на соискание ученой степени к.т.н. по спец. 05.22.07 - «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация» Москва 2007 – 24 с.

Уильямс Б. Силовая электроника: при-боры, применение, управление; Справ.пособие: Пер. с англ. М.: Энер-гоатомиздат, 1993. – 240 с.

Білухін Д. С. Електроніка та мікросхе-мотехніка: завдання на курсову роботу з методичними вказівками / Дніпро-петр. націон. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – Д. – 2004. – 28 с.

Розенфельд В. Е. Теория электрической тяги: учебник для вузов ж.-д. трансп. / В. Е. Розенфельд, И. П. Исаев, Н. Н. Сидоров. – М.: Транспорт, 1983. – 328 с.

Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Бирзниекс Л. В. «Импульсные преобра-зователи постоянного тока» – М.: Энер-гия, 1974– 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Білухін, . Д. С. (2023). Збереження угруповань тягових двигунів при імпульсному регулюванні напруги. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254549

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ