Комплексна система автоматичної ідентифікації рухомого складу

Автор(и)

  • K.B. Гончаров Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Україна
  • Р. В. Рибалка Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254772

Ключові слова:

відеокамера, нейронна мережа, радіочастотна ідентифікація, система автоматичної ідентифікації рухомого складу

Анотація

Впровадження систем автоматичної ідентифікації рухомого складу дозволяє підвищити достовірність і оперативність звітності про стан вагонних і локомотивних парків, зменшити штат співробітників, підвищити рівень інформаційного сервісу у внутрішніх і транзитних міжнародних перевезеннях. Системи радіочастотної ідентифікації забезпечують високу достовірність даних. Проте технологія RFID потребує розміщення на кожному вагоні додаткового пристрою – кодового бортового датчика, що вимагає значних матеріальних та часових ресурсів. Головним недоліком оптичних систем є залежність від погодних умов, забруднень і вібрації поверхні вагона. В роботі розглядається комплексна система автоматичної ідентифікації рухомого складу, в якій поєднуються технології радіочастотної та оптичної ідентифікації. Запропонована структура та загальні принципи побудови такої системи. Запропоновано також алгоритм оптичного розпізнавання номерів вагонів із застосуванням штучної нейронної мережі, працездатність якого підтверджується результатами імітаційного моделювання

Посилання

«ПАЛЬМА». Система автоматической идентификации транспортных средств [Текст] / В. В. Белов и др. // Железно-дорожный транспорт. – 2002. – № 8. – . С. 54-59.

Адаменко, В. О. Штучні нейронні ме-режі в задачах реалізації матеріальних об'єктів. Частина 2. Особливості проек-тування та застосування [Текст] / В. О. Адаменко, Г. О. Мірських // Віс-ник НТУУ «КПІ». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – С. 213-221.

Алиев, Э. В. Оптическая идентифика-ция объектов подвижного состава в за-дачах управления железнодорожными перевозками [Текст] / Э. В. Алиев и др. // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 5. – С. 49-54.

Багдасарян, А. Система автоматической идентификации управления перемеще-нием грузов на железнодорожном транспорте [Текст] / А. Багдасарян и др. // Электроника: наука, технология, биз-нес. – 2013. – № 3 (00125). – С. 92-98.

Дьяконов, В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник [Текст] / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

Жуковицкий, И. В. Идентификация по-ездов в информационных системах же-лезнодорожного транспорта [Текст] / И. В. Жуковицкий, О. И. Егоров // Си-стемные технологии. – 2015. – № 5 (100). – С. 123-131.

Интеллектуальные транспортные си-стемы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст] / В. В. Скалозуб и др. – Д.: ДНУЗТ, 2013. – 207 с.

Казанский, Н. Л. Распределенная си-стема технического зрения регистрации железнодорожных составов [Текст] / Н. Л. Казанский, С. Б. Попов // Компь-ютерная оптика. – 2012. – Том 36, № 3. – С. 419-428.

Мурадян, Л. А. Автоматична ідентифі-кація окремих частин транспортного засобу при впровадженні нових конце-пцій системи технічного обслуговуван-ня та ремонту [Текст] / Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному тран-спорті. – 2017. – № 4. – 44-50 с.

Рашид, Тарик. Создаем нейронную сеть: пер. с англ. [Текст] / Т. Рашид. – СПб.: ООО «Альфа-книга», 2017. – 272 с.

Ромкин, М. В. Система автоматической идентификации типов подвижных еди-ниц железнодорожного транспорта [Текст] / М. В. Ромкин, В. А. Засов // СамГУПС. – 2010. – с. 538-545.

Русакова, Е. А.. Система автоматиче-ской идентификации транспортных средств САИТ «ПАЛЬМА» [Текст] / Е. А. Русакова. – Екатеринбург:

УрГУПС, 2015. – 35 с.

Система АРСИС (ARSCIS): Идентифи-кация и осмотр вагонов, автоматизация железнодорожных весов [Электрон. ре-сурс]. – Режим доступа: https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-zhd-transporta/arscis/

Финкенцеллер, Клаус. RFID- техноло-гии: пер. с нем. [Текст] / К. Финкенцеллер. – М.: Додэка-XXI, 2010. – 496 с.

Хайкин, Саймон. Нейронные сети: пол-ный курс: пер. с англ. [Текст] / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Гончаров K., & Рибалка, . Р. В. (2023). Комплексна система автоматичної ідентифікації рухомого складу . Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254772

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ