DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/50999

Удосконалення методів виявлення та розрізнення сигналів автоматичної локомотивної сигналізації

K. V. Honcharov

Анотація


Вступ: Автоматична локомотивна сигналізація безперервного типу з числовим кодуванням АЛСН має ряд недоліків: малу значність сигналізації, низьку завадостійкість, високу інерційність, низьку функціональну гнучкість. Одним із напрямів удосконалення системи АЛСН є переклад технічних засобів на сучасну мікроелектронну елементну базу, застосування більш досконалих методів виявлення та розпізнавання сигналів локомотивної сигналізації. Мета: пошук нових більш досконалих методів обробки сигналів автоматичної локомотивної сигналізації, синтез завадостійкого цифрового локомотивного приймача АЛСН. Результати: Запропонований алгоритм виявлення та розпізнавання сигналів локомотивної сигналізації базується на визначенні взаємних кореляцій прийнятого коливання та опорних сигналів. Для вибору граничних рівнів вирішального пристрою був сформульований наступний критерій: локомотивний приймач повинен максимізувати імовірність правильного рішення при заданій імовірності небезпечної помилки. Було встановлено, що випадковий характер амплітуди сигналу АЛСН не впливає на алгоритм виявлення. В той же час, закон розподілу та числові характеристики амплітуди сигналу впливають на імовірність помилок, а також повинні бути враховані при виборі граничних рівнів. Із врахуванням випадкового характеру фази сигналу запропоновано для визначення кореляційних інтегралів використовувати узгоджені фільтри. Згідно з отриманим алгоритмом виявлення і розпізнавання сигналів АЛСН був синтезований цифровий локомотивний приймач, який містить смуговий фільтр, амплітудний обмежувач, нормуючий підсилювач зі схемою автоматичного регулювання підсилення, аналого-цифровий перетворювач та цифровий сигнальний процесор. Висновки: Для виявлення та розпізнавання сигналів локомотивної сигналізації в приймачі повинні визначатись і порівнюватись граничними рівнями, а також між собою взаємні кореляції прийнятого коливання та опорних сигналів, які відповідають різним числовим кодам АЛСН.


Ключові слова


автоматична локомотивна сигналізація, завади, критерій виявлення та розрізнення сигналів, узгоджений фільтр

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Автоматическая локомотивная сигнализация и авторегулировка [Текст] / А. М. Брылеев и др. – М.: Транспорт, 1981. – 320 с.

Кестер, У. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов [Текст] / У. Кестер, А. А. Власенко. – М.: Техносфера, 2010. – 328 с.

Кошевий, С. В. Додаткова обробка сигналів числового коду локомотивними пристроями АЛСН [Текст] / С. В. Ко-шевий, В. Б. Романчук // Інфо-рмаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 3. – С. 82–90.

Кошевий, С. В. Загальні властивості інформаційних сигналів в локомотивних приймальних пристроях АЛСН [Текст] / С. В. Кошевий, М. С. Кошевий // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк, 2009. – № 19. – С. 72–82.

Леонов, А. А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной сиг-нализации [Текст] / А. А. Леонов. – М.: Транспорт, 1982. – 255 с.

Майстренко, В. А. Статистические методы приема и обработки сигналов в системах радиосвязи [Текст] / В. А. Майстренко, В. Ф. Попов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 120 с.

Прудников, А. П. Интегралы и ряды. Элементарные функции [Текст] / А. П. Прудников, Ю. А. Брычков, О. И. Маричев. – М.: Наука, 1981. – 800 с.

Тихонов, В. И. Оптимальный прием сигналов [Текст] / В. И. Тихонов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

Чепцов, М. М. Методи синтезу сигнально-процесорної централізації стрілок і сигналів [Текст]: монографія / М. М. Чепцов, А. Б. Бойнік, Д. М. Кузьменко. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – 181 с.

Smith, S. W. Digital signal processing [Текст] / S. W. Smith. – California Technical Publishing, 1999. – 650 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)