DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51006

Моделі режимів діагностування тягового рухомого складу із заміною комплектуючих виробів

M. I. Kapitsa, V. V. Laguta

Анотація


У статті запропоновано підхід до вибору раціональної системи утримання локомотивів, в основу якого покладено вибір міжремонтних періодів на основі мінімізації питомих витрат на одиницю напрацювання (або пробігу локомотивів). Оцінено вплив системи планово-попереджувальних ремонтів на витрати коштів і надійність, а також наведено методику моделювання технології ремонту локомотива.


Ключові слова


система утримання, методи визначення міжремонтних періодів, математична модель планово-попереджувальних ремонтів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вопросы математической теории надежности./ Е.Ю.Барзилович, Ю.К. Беляев, В.А.Каштанов и др. М.: Радио и связь, 1983. 524 с.

Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. М.: Высшая школа, 1982. 231 с.

Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность /Пер. с англ. И.А.Ушакова. М.: Наука, 1985, 328 с.

Михеев В. А. Совершенствование системы контроля технического состояния дизельного подвижного состава. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Омск 2011. -183 с.

Носырев Д.Я., Тарасов Е.М., Левченко A.C., Мохонько В.П. Научные основы контроля и диагностирования тепловозных дизелей по параметрам рабочих процессов. Самара. : СамИИТ, 2001. - 174 с.

Черняков А.А., Алексеев А.А. Влияние метереологических условий на диагностические параметры транспортного дизеля // Проблемы теории и практики автомобильного транспорта. Вып 3. СПб. СЗТУ, 2010, С.30-51.

Грачев В.В., Валиев М.Ш. Оценка технического состояния тепловозного дизеля по данным бортовой микропроцессорной системы управления // Известия Петербургского университета путей сообщения, 2010. №1. - С.22-32.

Валиев М. Ш. Повышение эффективности работы тепловозов средствами бортовых систем диагностирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург, 2011. - 161 с.

Капіца М.І., Коренюк Р.О. Стратегії експлуатації, технічного обслуговування та ремонту локомотивів // Вісник Дніпропетровського національного уні-верситету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.. 40. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна, 2012.- С.63-65.

Капіца М.І., Бобирь Д.В., Боднар Б.Є., Замула С.Ю. Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системі і технології». Вип. 13. - К.: ДЕТУТ, 2008. – С. 29 – 37.

Босов А.А., Капица М.И., Савченко Л.Н., Кислый Д.Н. Алгоритм определения рациональной системы содержания технических объектов // Зб. наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 99. – С. 65 - 72
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)