DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51119

Проблеми використання надлишкової енергії рекуперації в системі електричної тяги

O. I. Sablin

Анотація


Мета. Електричний транспорт на даний час є єдиним видом транспорту, здатним відновлювати частину витраченої на рух енергії шляхом її рекуперації, що є одним з основних резервів зниження енергоємності даного виду транспорту. При раціональних режимах руху електротранспорту рекуперація дозволяє на 30...40 % зменшити витрати енергії на перевезення. Однак внаслідок низького рівня синхронізації у транспортній мережі процесів тягового електроспоживання і рекуперації показник відновлення енергії в електромережах існуючих систем електротранспорту сьогодні не перевищує 5...7 %. В такому разі розробка методів раціонального використання надлишкової енергії рекуперації в системі електричної тяги дозволить досягти суттєвого зниження енергоємності і покращення екологічних показників електротранспорту. Для цього повинно бути проаналізовано сучасний стан проблеми використання надлишкової електроенергії рекуперації в системі електричного транспорту та чинників, що впливають на цей процес. Актуальність. З урахуванням сучасних негативних тенденцій на вітчизняному енергетичному ринку і загрозах національній енергетичній безпеці країни розробка і впровадження нових ефективних малозатратних методів і засобів підвищення ефективності використання енергії рекуперації електротранспорту є актуальним напрямом досліджень. Наукова новизна. Для оцінки ефективності використання надлишкової рекуперативної енергії пропонується враховувати режими і графіки нетягового навантаження у вузлах приєднання системи тягового електропостачання електротранспорту, що є одним з важливих чинників ефективності і власне кажучи самої можливості повернення надлишкової енергії рекуперації електротранспорту до зовнішньої живлячої мережі. Практична значимість. Виконаний аналіз чинників є основою для подальшого пошуку раціональних методів та вибору технічних засобів щодо підвищення ефективності використання режиму рекуперативного гальмування на електротранспорті.

Ключові слова


електротранспорт, тягове електроспоживання, електричне гальмування, рекуперація, енергозбереження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Теория электрической тяги: учебник для вузов [Текст] / В. Е. Розенфельд, И. П. Исаев, Н. Н. Сидоров – М.: Транспорт, 1995. – 328 с.

Гетьман, Г. К. Теория электрической тяги [Текст] / Г. К. Гетьман – Д.: Изд-во Маковецкий, 2011. Т. 1. – 456 с.

Сулима С.Д. Повышение эффективности рекуперативного торможения электровозов постоянного тока: дис... канд. техн. наук: 05.22.09 / Сулима Станислав Дмитриевич. – Дн-вск, 2001. – 189 с.

Тарута П. В. Повышение эффективности использования энергии рекуперации в системе тягового электроснабжения постоянного тока: дис... канд. техн. на-ук: 05.22.07 / Тарута Павел Викторович. – Омск, 2004. – 164 с.

Сидорова Н. Н. Энергоемкость перевозочного процесса в электрической тяге поездов и обоснование путей энергосбережения: дис... докт. техн. наук: 05.22.07 / Сидорова Наталья Николаев-на. – М., 2001. – 286 с.

Саблин О.И. Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта [Текст] / О.И. Саблин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2013. – Вип. 38. – С. 186-189.

Czuchra W. Ocena energochłonności tramwajów z napędem asynchronicznym / W. Czuchra, J. Prusak, W. Zając // 7tn International Conference «Modern Electric Transport in Integrated XXI st Century Europe», Poland, Warsaw, 2005. – P. 160-164.

Кузнецов, В. Г. Оценка потерь электроэнергии в тяговой сети магистральных железных дорог [Текст] / В. Г. Кузнецов, Р. С. Мыцко, Д. А. Босый // Вісник ДНУЗТ. – 2007. – Вип. 18. – С. 34-37.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)