DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51129

Адаптація енергетичного методу оцінки безпеки утримання безстикової колії за показником стискаючої сили для інженерних розрахунків

D. N. Kurhan, N. M. Lapsheva

Анотація


Одним з напрямків підвищення безпеки експлуатації безстикової колії є визначення напружено-деформованого стану рейкових плітей, що дає змогу попереджати й запобігати відмовам безстикової колії. Як відомо, саме значні поздовжні зусилля є причиною, що обмежують температурний режим утримання безстикової колії і можуть привести до викиду. За багаторічний термін розвитку та удосконалення теорії температурного напруженого стану безстикової колії було створено декілька принципово різних методів розрахунку величин поздовжніх критичних сил у рейках. Існуючи методи визначення стійкості безстикової колії проти викиду базуються на складних фізико-математичних моделях, виконання розрахунків за якими потребує застосування громіздкого математичного апарату і унеможливлює їх використання у такому вигляду на рівні інженерних розрахунків. Це може обмежувати інженера в прийнятті обґрунтованого рішення, особливо в умовах від’ємності вихідних параметрів від стандартних. Вирішується задача представлення методики розрахунку критичної стискаючої сили, яка може привести до порушення безпеки утримання безстикової колії через її викид, на рівні інженерного розрахунку. Реалізація методики визначення критичної стискаючої сили у вигляді аналітичного виразу стало можливим у результаті аналізу багатоваріантних розрахунків за енергетичним методом і опрацювання отриманих результатів. Та на від’ємність від існуючих рішень на основі апроксимації, змінні вихідні дані, що залежать від параметрів ділянки, входять до розробленої методики в явному вигляді і не потребують застосування таблиць, графіків або інтерполяції. Отримані результати за контрольними розрахунками не суперечать загальновизнаним рекомендаціям щодо температурного режиму утримання безстикової колії.


Ключові слова


безстикова колія, стійкість колії, викид колії, енергетичний метод, температурна сила, вигин рейки, початкова нерівність

Повний текст:

PDF

Посилання


Рибкін, В.В. Порівняльний аналіз методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії [Текст] / В.В. Рибкін, М.А. Арбузов // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2007. – № 17. – С. 107-109.

Коган, А.Я. Нелинейная устойчивость бесстыкового пути в прямых участках при наихудшей форме начальной ненапряженной неровности [Текст] / А.Я. Коган, В.А. Грищенко // Вестник ВНИИЖТ. – 1992. – №3. – С. 40-45.

Коган, А.Я. Устойчивость бесстыкового пути при различных конструкциях скреплений и условиях их эксплуатации [Текст] / А.Я. Коган, А.В. Лебедев // Вестник ВНИИЖТ. – 2007. – №2. – С. 3-9.

Вериго, М.Ф. Новые методы в установлении норм устройства и содержания бесстыкового пути М.Ф. Вериго // ВНИИЖТ. – М.:Интекст. –2000. –184 с.

Безруков, М.В. Совершенствование конструкции и технологии текущего содержания бесстыкового пути [Текст] / М.В. Безруков, Л.И. Задорожный, Э.П. Исаенко, А.Н. Русин. // Н. Новгород, изд. НГМА. – 1999. – 112 с.

Покацкий, В.А. Моделирование устойчивости бесстыкового пути. [Текст] / В.А. Покацкий, О.А. Суслов // Научно-техническое и экономическое сотруд-ничество стран АТР в XXI веке.- Труды Третьей Международной научной конференции творческой молодежи 15-17 апреля 2003 г. – Хабаровск: ДВГУПС. – 2003 г. – С. 19-21.

Першин, С.П. Метод расчета устойчивости бесстыкового пути [Текст] / С.П. Першин // Тр. МИИТ. Вып. 147: Путь и путевое хозяйство. М. – 1962. – С. 28 97.

Новакович, В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями [Текст] / В.И. Новакович // Ростов-на-Дону. – 2001. – 92 с.

Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України. ЦП-0266 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці № 033-Ц від 01.02.2012 р. / Мін-во інфраструктури України. – К., 2012. – 147 с.

Альбрехт, В.Г. Бесстыковой путь и длинные рельсы [Текст] / В.Г Альбрехт, В.Н. Лященко, С.П. Першин, В.Я. Шу-льга // М.: Транспорт. – 1963. – 214 с.

Рибкін, В.В. Дослідження та розрахунки технічних параметрів щодо укладання безстикової колії з рейками типу UIC60 та перспективними конструкціями проміжних скріплень [Текст] / В.В. Рибкін, Д.М. Курган, О.М. Патласов, І.О. Бондаренко // Звіт про науково-дослідну роботу. УДК 625.143.002.7:625.142.4 № держреєстрації 0108U003893. – 2008. – 63 с.

Курган, Д.М. Дослідження щодо умов укладання безстикової колії з рейками типу UIC60 [Текст] / Д.М. Курган, О.М. Патласов, І.О. Бондаренко // 69 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». Дніпропетровськ. – 2009. – С. 160-161.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)