DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51134

Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура

V. V. Malovichko, R. V. Rybalka, N. V. Malovichko, L. S. Timoshenko

Анотація


Мета. В якості елементної бази сучасні системи залізничної автоматики все більше використовують безконтактну апаратуру. Під час створення таких систем одним з етапів розробки є моделювання. Існуючі підходи представлення динамічних систем стосовно систем залізничної автоматики, зазвичай, призводять до невиправдано великої складності математичної моделі. Для її спрощення за певних умов доцільно використовувати описання роботи об’єктів залізничної автоматики за допомогою абстрактних та структурних кінцевих автоматів. Метою роботи є створення математичної моделі роботи стрілочного переводу ввімкненого в систему електричної централізації як кінцевого дискретного автомату. Методика. В статті розглядається математична модель стрілочного переводу без урахування внутрішніх процесів під час переведення стрілки. Натомість, стрілочний перевід представлений як елемент системи електричної централізації. Результати. Запропонована методика створення математичної моделі роботи стрілочного переводу як частини більш складної системи. Наукова новизна. Створена математична модель стрілочного переводу у вигляді абстрактного дискретного автомату, що відрізняється від існуючих простою структурою за рахунок неврахування внутрішніх процесів під час переведення стрілки. Практична значимість. Запропонована математична модель може бути реалізована як фізична схема на базі безконтактних логічних елементів та тригерних схем. Це дозволить виконувати імітаційне моделювання системи залізничної автоматики, в яких замість стрілочних переводів встановлені фізичні реалізації їх математичних моделей. Також  використання такої моделі для перевірки правильності функціонування систем мікропроцесорної централізації при запуску дозволить підвищити безвідмовність функціонування систем централізації на сучасній елементній базі.


Ключові слова


стрілочний перевід, математична модель, дискретний автомат, направлений граф, секвенціальні вирази

Повний текст:

PDF

Посилання


Сапожников Вл. В. Станционные системы автоматики и телемеханики [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

Буряк С. Ю. Використання простору станів для створення моделі стрілочного двигуна постійного струму [Текст] / С. Ю. Буряк, В. В. Маловічко, Р. В. Ри-балка // Збірник наукових праць. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. – 2012. – Вип. 29. – с. 19-23.

Буряк С. Ю. Математичне моделювання стрілочного електропривода [Текст]// Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2010. Вип. 34. - Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. - с. 172-175.

Скалозуб В. В. Нейросетевые модели диагностики электродвигателей постоянного тока [Текст] / В. В. Скалозуб, О. М. Швец // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – №4. – с. 7-11.

Сапожников В. В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи : учеб. для вузов ж.-д. трансп [Текст] / В. В. Сапожников, Ю. А. Кравцов, Вл. В. Сапожников. // Под ред. В. В. Сапожникова, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: УМК МПС России – 2001. – с. 312.

Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах [Текст] – Спб.: БХВ-Петербург. – 2008. – с. 352.

Кирсанов М. Н. Графы в MAPLE. Задачи, алгоритмы, программы [Текст] – М.: Издательство ФИЗМАТЛИТ. – 2007. – с. 168.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)