DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73835

Електроживлення і захист пристроїв електричної централізації

T. M. Serdiuk, Z. V. Todorov, A. V. Gretsko

Анотація


Мета. Метою даної роботи є аналіз проблем, що виникають в панелях електроживлення старого зразку, розробка рекомендацій щодо розрахунку та впровадженню сучасних схем і засобів релейного захисту, оцінка впливу системи тягового електропостачання на роботу пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). Методика. Виконано оцінку причин несправностей і пожежної небезпеки в панелях електроживлення поста електричної централізації і засобів захисту в пристроях електроживлення. Удосконалена методика розрахунку максимального струмового захисту з блокуванням по мінімальній напрузі. Результати. Виконано розрахунки опорів електроживлячих установок з різними рівнями напруг з урахуванням взаємоіндукції контактної мережі і високовольтних ліній сигналізації, централізації і блокування (ВЛ СЦБ). Визначено струми і напруги уставок максимального струмового захисту лінії ВЛ СЦБ 10 кВ електрифікованої ділянки змінного струму. Виявлено, що неправильне функціонування пристроїв СЦБ може виникати внаслідок впливу тягового струму на рейкові кола в нормальних і аварійних режимах роботи системи електропостачання та в результаті короткочасної перерви або зниження напруги живлення. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в удосконаленні формул розрахунку опору короткого замкнення (КЗ) максимального струмового захисту з блокуванням по мінімальній напрузі за рахунок урахування ємнісного та індуктивного впливу тягової мережі змінного струму 25 кВ на лінії ВЛ СЦБ, що дозволило більш точно визначити значення струмів уставок мінімального і максимального КЗ і мінімальну напругу. Відносні похибки розрахунків в порівнянні з уставками, які застосовуються на діючій ділянці, не перевищили для струмів – 2 %, для напруги – 2,2 %. Практична значимість. Розроблено рекомендації щодо впровадження сучасних засобів релейного захисту в пристроях залізничної автоматики. Для захисту ліній ВЛ СЦБ 6 (10) кВ запропоновано застосовувати двоступеневий трифазний трьохрелейний максимальний струмовий захист з блокуванням по мінімальній напрузі.


Ключові слова


панелі електроживлення, пост електричної централізації, релейний захист, небезпечний та заважаючий впливи, пристрої захисту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Коган, В. Г. Аппаратура электропитания железнодорожной автоматики. [Текст] / В. Г. Коган, М. М. Молдавский. – М: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 438 с.

Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / Под ред. Вл. В. Сапожников – М.: Маршрут, 2005. – 453 с.

Михайлов, А. Ф. Электропитающие устройства и линейные сооружения автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта [Текст] / А. Ф. Михайлов, Л. А. Частоедов. – М.: Транспорт, 1987. – 383 с.

Модернизированные панели питания ЭЦ для крупных станций [Текст] / Ганеев Э. А. и др. // Автоматика, связь, информатика. – 2008. – №11. – С. 19-22.

Зингер, М. Б. Питающие панели будут работать надежнее [Текст] / М. Б. Зингер // Автоматика, связь, ин-форматика. – 2012. – № 10. – С. 18-20.

Сороко, В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст]: Справочник: в 2 кн. Кн. 2. – 3 изд. / В. И. Сороко, Е. Н. Розенберг – М.: НПФ «Планета», – 2000. – 1008 с.

Ганеев, Э. А. Источники питания ново-го поколения для устройств ЖАТ / Э. А. Ганеев, А. Ю. Грайфер, С. П. Сергеев // Автоматика, связь, ин-форматика. 2011. – № 8. – С. 9-10

Питающие пункты устройств автомати-ки и телемеханики. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://scbist.com/stati-po-scb/2857-statya-pitayuschie-punkty-ustroistv-avtomatiki-i-telemehaniki.html.

Пат. № 67168 Україна. Мікропроцесорна централізація стрілок та сигналів “СТАРТ”: Пат. 67168 Україна, В61L21/00 [Текст]/ Бодня Є. В. – № u 201107107. Заявлено 06.06.2011; Опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3.– 9 с.

Кононов, В. А. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станций [Текст] / В. А. Кононов, А. А. Лыков, А. Б. Никитин. – М.: УМК МПС Рос-сии, 2003. – 316 с.

Современные устройства электропитания микропроцессорных и релейных систем железнодорожной автоматики. Назначение и область применения СПУ [Электронный ресурс] / ОАО «РА-ДИОАВИОНИКА». – Режим доступа: http://static.scbist.com/scb/uploaded/111318_1398165728.pdf.

Игнатов, Г. Б. Основные направления повышения надежности электроснабжения устройств СЦБ [Текст]/ Г. Б. Игнатов, Е. Э. Закиев, А. В. Наумов // Вестник ВНИИЖТ. – 2005. – № 1. – С. 9-13.

Поплаухин, Э. Н. Пособие по ознакомлению с основными принципами работы и системами электроснабжения устройств СЦБ [Электронный ресурс]/ Э. Н. Поплаухин, Н. В. Ожиганов. – Дорожная электротехническая лаборатория. СКЖД, 2001. – Режим доступа: http://rostovrailway.narod.ru/posobie.htm

Набойченко, И. О. Посты ЭЦ не должны гореть [Текст]/ Набойченко И. О. // Автоматика, связь, информатика. – 2010. – № 11. – С. 23-26.

Правила улаштування електроустановок [Текст]: вид. 3-тe, перероб. і доп. – Мінпаливенерго України, 2010. – 736 с.

Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]: Наказ № 258 від 25.07.2006, зареєстр. в Мін-ві Юстиції України від 25.10.2006 р. від № 1143/13017 ./ Мінпаливенерго України. – К., 2006.

ЦШ-0042: Пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування [Текст]: Наказ № 347-ЦЗ від 26.04.2006/ Міністерство транс-порту. – К., 2006.

Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) ЦЕ-0033 [Текст]: За-тв. Наказ Укрзалізниці від 09.02.2012. №048-Ц на заміну ЦЕ-0002. –К., 2012. – 53 с.

ЦШ-0060: Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування [Текст]: Наказ № 090-ЦЗ від 07.10.2009 / Міністерство транспорту. – К., 2009.

Блок включения фидера модернизированный БВФ-М [Электронный ресурс] / ТУ 32 ЦШ 162.29-2011 (черт. 22389-00-00) Режим доступа: –http://geksar.ru/attachments/148_BVF-M.pdf

Рогачева, И. Л. Эксплуатация и надежность систем электрической централизации нового поколения [Текст] / Рогачева И. Л. – М.: Маршрут, 2006. – 220 с.

Environmental Product Declaration EBILock 950 – Interlocking System/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-docu-ments/Sustainability/Reports/BT/Bombardier-Transportation-EPD-EBI-Lock-950-Interlocking-System-en.pdf

Герм, Л. А. Устройства и линии электроснабжения автоблокировки [Текст] / Л. А. Герман, М. И. Векслер, И. А. Шелом. – М.: Транспорт, 1987 – 192 с.

Реле напряжения, перекоса и последо-вательности фаз РНПП-301 [Электронный ресурс]: рук-во по экспл. Паспорт: ООО «НОВАТЕК-Электро». – Режим доступа: http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-301.pdf
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)