Організаційні принципи управління охороною праці на залізничному транспорті України при плануванні мультимодальних перевезень

Автор(и)

  • Evgen S. Alyoshinsky Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Dmitry S. Kozodoy Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73839

Ключові слова:

мультимодальні перевезення, система управління охороною праці, цикл Демінга, професійний ризик, управління ризиком

Анотація

Мета. Аналіз стану галузевих систем управління охороною праці в Україні та в країнах Євросоюзу, формування єдиного методологічного підходу до створення ефективної системи управління охороною праці при плануванні мультимодальних перевезень на основі ризикорієнтованого підходу. Методика. Аналіз основних аспектів планування потенційних мультимодальних проектів довів необхідність стандартизації не лише безпосередньо процесу вантажних перевезень, а й вимог до систем управління охорони праці. Більшість діючих на підприємствах України систем управління охороною праці є застарілими і використовують в своїй роботі нормативно-функціональний підхід, не маючи зворотного зв’язку між запобіжними заходами та їх результатами. Найефективніші системи, які функціонують в інших країнах світу, базуються на створеній У. Е. Демінгом моделі управління, яка є циклічною, що забезпечує зворотній зв’язок, необхідний для ефективного управління. Запропонована система управління охороною праці на залізничному транспорті базується на світовому досвіді і передбачає впровадження умови циклічності та застосування методів оцінки і управління ризиком. Представлена методологія створення та впровадження системи управління охороною праці, головною умовою якої є визначення та формування конкретних параметричних показників для чіткого прогнозування та оцінювання ефективності системи. Результати. Виконано аналіз стану галузевих систем управління охороною праці в Україні та в промислово розвинутих країнах. Сформовано в загальному вигляді єдиний методологічний підхід до створення ефективної системи управління охороною праці на підприємствах залізничного транспорту України. Наукова новизна. За результатами аналітичних досліджень доведена низька ефективність функціонування галузевої системи управління охороною праці на залізничному транспорті України у порівнянні з іншими сучасними системами управління охороною праці. Вперше представлено в загальному вигляді методологію створення та впровадження системи управління охороною праці на залізничному транспорті на основі ризикорієнтованого підходу. Практична значимість. Впровадження нової системи управління охороною праці на залізничному транспорті дозволить привести її у відповідність з вимогами діючих міжнародних нормативних документів та отримати дієвий механізм управління професійними ризиками, зменшити їх рівні.

Біографії авторів

Evgen S. Alyoshinsky, Український державний університет залізничного транспорту

Альошинський Євген Семенович

Зав. каф. транспортних систем та логістики, д. т. н., професор

Dmitry S. Kozodoy, Український державний університет залізничного транспорту

Козодой Дмитро Сергійович

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища,

к. т. н., доц.

Посилання

Альошинський, Є. С. Концепція диверсифікації діяльності залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів [Текст] / Є. С. Альошинский, Є. І. Балака, Ю. В. Шульдінер, С. О. Світлична, Г. О. Сіваконева // За-лізничний транспорт України. – К., 2012. – № 6 (97). – С. 24-28.

Альошинський, Є. С. Аналіз ефективності застосування принципів інтероперабельності при реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів України [Текст] / М. І. Данько, Є. С. Альошинський, В. В. Козак // Збірник наукових праць НТУ ХПІ. – №4. – Харків: НТУ ХПІ, 2011 / – С. 70-77.

Альошинський, Є. С. Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень [Текст] / Є. С. Альошинский // Технологический аудит и резервы производства. – Х., 2013. – № 6/6 (14). – С. 4-6.

Державний стандарт України ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. [Текст] – На заміну ДСТУ-П OHSAS 18001:2006; надано чинності 2011-01-01. – К: Держспоживстандарт України, 2011. – 21 с.

Козодой, Д. С. Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту [Текст] / Д. С. Козодой // Вісник Харь-ківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Х. – 2012. – № 59. – С. 95-99.

Козодой, Д. С. Управління охороною праці на залізничному транспорті – впровадження світового досвіду у [Текст] / Д. С. Козодой // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сборник научных трудов. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. –Вып.83 – С. 139–145.

НАОП 5.1.11 4.04-90. Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті. ЦЕУ/4826. [Електронний ресурс]. – надано чинності 1990-12-14. – 17 с. – Режим доступу: http://document.ua/osnovnye-polozhenija-sistemy-upravlenija-ohranoi-truda-na-zh-nor4677.html. – Назва з екрана. – Пере-вірено: 01.06.2015.

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. [Електронний ресурс]. – надано чинності 2015-07-21. – 54 с. – Режим доступу: http://www.dnop.gov.ua/files/pokaz1.Pdf. – Назва з екрана. – Перевірено: 23.07.2015.

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики. [Електронний ресурс]. – надано чинності 2015-05-12. – 19 с. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0397-15. – Назва з екрана. – Перевірено: 01.06.2015.

Про охорону праці: Закон України: офіц. текст [Текст]: станом на 5 квіт. 2015 р.– К: Відомості Верховної Ради, Вип. 21, 2015, 38 с.

Пушенко, С. Л. Методология управления рисками и повышения эффективности организации охраны труда на предприятиях стройиндустрии [Текст] : дис. д.т.н: 05.26.01 / С. Л. Пушенко; Ростовский государственный строительный университет. – Волгоград, 2012. – 406 с. – Библиогр.: С. 309-327.

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. [Електронний ресурс]. – надано чинності 2008 02 07. – 16 с. – Режим доступу: http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/normativna-baza/nakazi/3041-2265. – Назва з екрана. – Перевірено: 01.06.2015.

Стрельбіцька, Н. Є. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – 7 c. - Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11snynvh.pdf. – Назва з екрану. – Перевірено: 01.07.2015.

BS 18004:2008, Guide to achieving effective occupational health and safety performance. – London: British Standards Institution, 2008. – 152 p.

ILO-OSH 2001, Guidelines on occupational safety and health management systems. – Geneva: International Labour Of-fice, 2001. – 25 p.

ISO 31000:2009. Риск-менеджемент. Принципы и руководства. [Электронный ресурс]. – введ. 2010-01-01. – 32 с. – Режим доступа: http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_31000-2009(r).pdf. – Загл. с экрана. – Проверено: 01.06.2015.

Neave, H. R. The deming dimension / H. R. Neave. – Tennessee: SPC Press, 2000. – 440 р.

OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний - Требования. [Текст] – На смену OHSAS 18001:1999; введ. 2008-01-01. – Москва: Альфа-Пресс, 2011. – 29 с.

Wanderpepen X. (2013). Successful multimodal projects / Trenіng seminar (De-cember 5, 2013, Kiev).

Wrightson, I. Occupational health and safety management systems / I. Wrightson, S. J. Cooper, M. Crookes. – Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014. – 6 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-09

Як цитувати

Alyoshinsky, E. S., & Kozodoy, D. S. (2015). Організаційні принципи управління охороною праці на залізничному транспорті України при плануванні мультимодальних перевезень. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (9). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73839

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ