Лінеаризування математичної моделі тягового електроприводу постійного струму

Автор(и)

  • М. М. Кедря Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • Т. М. Сердюк Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • М. Л. Кумпан Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • К. М. Сердюк Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254775

Ключові слова:

передаточна функція, тяговий електричний двигун постійного струму, математична модель

Анотація

В статті розглядається електровоз постійного струму з індивідуальним тяговим приводом послідовного збудження. Такий привід можна представити у вигляді одновимірної електромеханічної системи, в якій керованою величиною є дотична сила тяги на ободі колісної пари. Керуючим впливом на привід буде напруга живлення двигуна. Режим управління приводом залежить від швидкості руху електровоза і струму двигуна. Оскільки зараз намітилася тенденція до підвищення швидкостей руху та впровадження нових типів рухомого складу з новою системою керування, дослідження роботи двигунів постійного струму є актуальною задачею.

Метою наукової роботи є розробка математичної моделі тягового електроприводу електровозу постійного струму для дослідження впливу зміни напруги в контактній мережі на тяговий електропривод.

Для досягнення поставленої мети виконано:

- визначені та лінеаризовані основні рівняння та залежності, що описують процес роботи електропривода – тягового двигуна електровоза ДЕ1;

- розроблена та проаналізована динамічна структура за системою лінеаризованих рівнянь;

- побудовані частотні характеристики роботи тягового електропривода;

- проведено моделювання перехідних процесів в електроприводі при раптовій зміні напруги та буксуванні колісної пари.

Основні результати полягають у наступному:

- створено математичну модель тягового електропривода електровоза ДЕ-1, яка дозволяє досліджувати динамічні режими роботи, обумовлені допущеннями моделі;

- математична модель складається з трьох форм: перша форма – лінеаризовані диференційні рівняння; друга  – структурні схеми та передаточні функції; третя – частотні характеристики.

Запропонована математична модель може бути використана для будь-якого виду тягового електроприводу постійного струму з урахуванням його особливостей.

Посилання

Электровоз магистральный ДЭ-1. Техническое описание. 3ТП.000.020-03 ТО. – 1999. – 188 с.

Моисеев С. А. Электровоз магистральный ДЭ-1 [Текст]: Руководство по эксплуатации. / С. А. Моисеев, – М.: «Транспорт», – 2007. – 83 с.

Безрученко В. М. Тягові електричні машини електрорухомого складу [Текст]: навчальний посібник / В. М. Безрученко, В. К. Варченко, В. В. Чумак. – Д.: ДНУЗТ, 2003. – 252 с.

Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин [Текст]: учеб. для вузов [3-е изд., перер. и доп.]. / И. П. Копылов. – М.: Высш. шк., 2001. – 327 с.

Вольдек В. И. Электрические машины [Текст]: / В. И. Вольдек. – М.: Высш. шк., 1974. – 832 с.

Осипов С. И. Основы тяги поездов [Текст]: учебн. для студ. техникумов и колледжей ж. д. тр-та / С. И. Осипов, С. С. Осипов. – М.: УМК МПС России, 2000. – 592 с.

Кедря М. М., Устименко Д. В. Передаточная функция электропривода транспортного средства. Транспорт: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999.

Теория автоматического управления. Ч.1 Л. С. Гольдфарб и др. Под ред. проф. А. В. Нетушила. – М.: Высшая школа, 1968.

Юревич Е. И. Теория автоматического управления. СПб.: БХВ – Петербург, 2007.

Кедря М. М. Динамические свойства тягового привода как одномерной электромеханической системы / М. М. Кедря, М. Л. Кумпан // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – № 29. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпро-петр. Нац. Ун-ту залізн. Трансп. ім. Акад. В. Лазаряна, 2009. – С. 68-70.

Сердюк Т. Н. Мониторинг и эксплуатаци-онная диагностика двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением [Текст] / Т. Н. Сердюк // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – Харків: Вид-во Харк. нац. Ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба, 2016. – С. 134 –141.

Капица М. И. Определение системы диа-гностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов [Текст] / М.И. Капица, В. В. Лагута, Т. Н. Сердюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 4. – Харьков: Вид-во УкрДУЗТ, 2017. – С. 9 – 15.

В. В. Лагута. Моделирование эффективной системы диагностирования тягового электродвигателя с учетом выбора вариантов комплектации его элементов [Текст] / В. В. Лагута, Т.Н. Сердюк // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транс-портні системи та технології перевезень». – 2017. – Вип. 13. – С. 52–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Кедря, М. М. ., Сердюк, Т. М. ., Кумпан, М. Л. ., & Сердюк , К. М. . (2023). Лінеаризування математичної моделі тягового електроприводу постійного струму . Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254775

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ