DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57181

Умови підвищення безпеки руху поїздів в кривих ділянках залізничної колії

M. B. Kurhan, S. Yu. Baidak, O. F. Luzhitskij

Анотація


Мета. Питанням безпеки руху присвячено багато наукових робіт, але й сьогодні зустрічаються прецеденти на залізницях, що класифікуються як катастрофи і аварії. На головці рейки в зоні катастрофи часто спостерігаються видимі сліди залишені гребенем колеса, які починаються з внутрішньої сторони рейки і по діагоналі переходить на зовнішню сторону. Безпосередньою причиною сходу є поєднання двох факторів: зниження тиску на колесо в вертикальному напрямку і дії сили в поперечному напрямку. Метою роботи є визначення умов забезпечення безпеки руху поїздів при проходженні кривих ділянок колії, що передбачає дослідження факторів, від яких залежить величина поперечних сил. Методика. Пропонується для визначення величини допустимих бокових сил розглядати можливі схеми наповзання гребеня на рейку, враховувати умови вписування візка екіпажа в рейкову колію при русі в кривих ділянках колії та косому набіганні в прямих. Результати. Отримані значення бічних сил для різних моделей екіпажів в залежності від величини непогашеного прискорення при русі в кривих різних радіусів. Побудовані графіки для максимально ймовірних рамних і бокових сил. Наукова новизна. Обґрунтовано підходи щодо встановлення на ділянках швидкісного руху поїздів величини параметру перехідної кривої, при якому досягається зменшення бокових і рамних сил та забезпечуються умови щодо стійкості колеса проти наповзання на головку рейки та умови безпеки від поперечного зсуву рейко-шпальної решітки.


Ключові слова


безпека руху, катастрофи і аварії, вертикальна сила, поперечна сила, геометричне вписування, коефіцієнт горизонтальної динаміки, коефіцієнт запасу стійкості, радіус кривої, параметр перехідної кривої

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспортна стратегія України на період до 2020 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р. – К., 2010. – 32 с.

Першин, С. П. Силовое воздействие поездов на путь и безопасность движения [Текст] / С. П. Першин // Ж.-д. транс-порт. Сер. Путь и путевое хозяйство: ЭИ / ЦНИИТЭИ МПС. – М. – 1997. – Вып. 4. – С. 1-41.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП-0269) / Е. І. Даниленко, А. М. Орловський, М. Б. Курган, В. О. Яковлєв та ін. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 456 с.

Даниленко, Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом [Текст] / Підручник для вищих навчальних за-кладів. Том 2. –К.: Ін прес, 2010. –456 с.

Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість [Текст] / Е. І. Даніленко, В. В. Рибкін. ЦП/0117 – К.:Транспорт України, 2005

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм [Текст] / В. В. Рибкін, А. М. Орловський, В. В. Циганенко, В. Є. Савлук // ЦП/0235: Затв. наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 №778-Ц. – К., 2011. – 53 с.

Высокоскоростное пассажирское движение (на железных дорогах) / под ред. Н. В. Колодяжного. – М.: Транспорт, 1976. – 415 с.

Твердомед, В. М. Вплив поперечних та поздовжніх горизонтальних сил на роботу без підкладкової та підкладкової конструкції рейкової колії [Текст]: ав-тореф. дис. канд. техн. наук.: 05.22.06 / В. М. Твердомед. – Державний економіко-технол. ун-т. трансп. – К, 2010. – 21 с.

Правила визначення підвищення зов-нішньої рейки і встановлення допусти-мих швидкостей в кривих ділянках ко-лії / М. Б. Курган, А. М. Орловський, О. М. Патласов, В. В. Циганенко, Д. М. Курган: ЦП/0236: Затв. наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 №778-Ц. – К., 2010. – 52 с.

Курган, М. Б. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів [Текст] / М. Б. Курган, М. А. Гусак,. Н. П. Хмелевська // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2012. № 40. – С. 90-97.

Данович, В. Д. Математическая модель взаимодействия пути и пассажирского вагона при движении по участкам произвольной кривизны [Текст] / В. Д. Данович, А. Г. Рейдемейстер, Н. В. Халипова // Транспорт: Сб. научн. тр. ДИИТа. – Д., 2001. – Вып. 8. – С. 124–138.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)