Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5

Автор(и)

  • M. P. Nastechik Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • R. V. Marcul Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. Ye. Savluk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57938

Ключові слова:

проміжне скріплення типу КПП 5, пружна клема, експериментальні дослідження, напружений стан

Анотація

Мета. При впровадженні швидкісного та високошвидкісного руху поїздів на залізницях України підвищились пред’явлені до проміжних рейкових скріплень вимоги. Саме на колійні роботи по утриманню та ремонту вузла скріплення припадає від 10 до 18 % трудових затрат. Одним із основних видів скріплення, яке ввійшло в постійну експлуатацію є проміжне рейкове скріплення типу КПП-5. Дані попередніх експериментальних досліджень достовірно не давали чітких науково-обгрунтованих результатів роботи вузла скріплення. Тому метою являється розробка та обґрунтування методики проведення експериментального дослідження роботи вузла скріплення типу КПП-5 з детальною оцінкою місць появи напруженого стану в його елементах підчас експлуатації. Методика. В основі експериментального дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5 виникає необхідність у виборі дослідної ділянки колії, замірюванні параметрів утримання колії, обґрунтування місць установки вимірювальних приладів. Результати. З допомогою проведених експериментальних досліджень взаємодії залізничної колії із скріпленням типу КПП-5 були визначені та обґрунтовані такі значення: бокових сил, вертикальних сил, напружень в рейках вертикальні прогини та горизонтальні віджимання рейкових ниток. Всі попередньо перелічені, отримані експериментальним способом значення не перевищують гранично-допустимих величин. Напружений стан в прутках клем типу КП-5 у вузлі скріплення являється – неоднорідний, особливо в кривих ділянках колії. Середні значення напружень в прутках клеми по зовнішній стороні рейкової нитки на 48-50 % менше чим напруження, які виникають в прутках клеми по внутрішній стороні рейкової нитки. Наукова новизна. На сьогоднішній ден в даній роботі вперше були отримані положення та експериментальні результати роботи залізничної колії із скріпленням типу КПП-5. Це дозволило більш чітко дослідити та проаналізувати роботу проміжних елементів вузла скріплення, а саме найбільш імовірні місця появи напруженого стану в прутках клеми. Практична значимість. О тримані в даній роботі експериментальні результати дозволили практично в повній мірі дослідити роботу залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, особливо дослідити роботу пружних клем типу КП-5, як основних елементів у вузлі скріплення. Стабільність роботи яких суттєво впливає на силовий ланцюжок – «рейка-клема-прокладка», а також на надійність роботи залізничної колії вцілому. Одночасно від цього буде забезпечуватись безпека руху поїздів на залізничному транспорті.

Біографії авторів

M. P. Nastechik, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Настечик Микола Петрович

Кафедра «Проектування і будівництво доріг», доцент, к.т.н.

R. V. Marcul, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маркуль Руслан Володимирович

Кафедра «Проектування і будівництво доріг», асистент

V. Ye. Savluk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Савлук Віталій Євгенович

Завідуючий Колієвипробувальної галузєвої науково-дослідної лабораторії(КГНДЛ)

Посилання

Балух, Х. Диагностика верхнего строения пути [Текст] / Пер. с польск. И. В. Шварца. Под ред. М. Ф. Вериго. – Транспорт., 1981. – 415 с.

Говоруха, В. В. Создание и внедрение упругих элементов промежуточного скрепления рельсового пути [Текст] / В. В. Говоруха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 162–171.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмур-ман. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.

Ершков, О. П. Исследование жесткости железнодорожного пути и ее влияние на работу рельсов в кривых участках [Текст] / О. П. Ершков. Труды ВНИИЖТа. – М.: Издательский отдел ЦНИИ МПС. 1963. – Вып. № 264. – 152 с.

Костюк, М. Д. Оцінка параметрів пружної клеми марки КП.-5.2 / М. Д. Костюк, В. В. Рибкін., І. О. Бондаренко., Н. М. Івченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропет-ровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 11–17.

Посібник з устрою, монтажу та утриманню проміжних пружних скріплень типу КПП. ЦП-0104 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 14.09.2005 № 34Ц / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2005. – 72 с.

Практичні рекомендації щодо проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 30.01.2003 № ЦП-7/72 / Мін-во трансп. України. – Д.: Арт-прес., 2003. – 196 с.

Проведення випробувань піввагона моделі 12-7039-01 та вагона для зерна моделі 19-7053, виготовлених ПАТ «КВБЗ». Наказ від 19.02.2013 за № 87/Н.

Рибкін, В. В Оцінка втомлено-міцністних характеристик елементів вузла проміжного рейкового скріплення типу КБ-65 та КПП-5 при повторно-змінних циклах навантаження конструкції [Текст] / В. В. Рибкін, І. О. Бондаренко, Р. В. Маркуль // Про-бл. взаємодії колії та рухомого складу, присвяченій 100-річчю проф. М. А. Фрішмана. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – С. 39–40.

Рибкін, В. В. Надійність залізничної колії: навч. посіб. [Текст] / В. В. Рибкін, І. О. Бондаренко, Д. М. Курган. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – 154 с.

Рибкін, В. В. Оцінка впливу величини бічної горизонтальної сили, що передається на вузол проміжного рейкового скріплення типу КБ та КПП-5 [Текст] / В. В. Рибкін, І. О. Бондаренко, Р. В. Маркуль // Пробл. взаємодії колії та рухомого складу, присвяченій 100-річчю проф. М. А. Фрішмана : пр. міжнарод. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – С. 38–39.

Розин, Л. А. Метод конечных элементов. [Текст] / Л. А. Розин // Сорсовский образовательный журнал. – 2000 – №4. – С. 120-127.

Стренг, Г. Теория метода конечных элементов [Текст] / Г. Стренг, Дж. Фикс. – М.: Мир., 1977. – 349 с.

Технічні вказівки з проведення натурних випробувань рухомого складу на колію та стрілочні переводи [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 04.03.2010 №028 ЦЗ / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2010. – 17 с.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієви-мірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП0020 [Текст]: Затв: Наказ Укрзалізниці 17.01.2005 № 9-Ц / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2005. – 48 с.

Укладання в колію 10 шпал типу СБ-3 під скріплення типу КПП-5 в межах кругової кривої з'єднювальної гілки Нижньодніпровськ вузол – Самарівка (195 км ПК 8) Придніпровської залізниці для поведення випробувань взаємодії рухомого складу та колії із скріпленням типу КПП-5 [Текст]: Наказ від 22.04.2013 за № ПС04/1069.

Численные методы в механике / за ред. Н. Г. Сурьянникова. М.: Мир., 2004. – 564 с.

Бондаренко, І. О. Використання цифрової вимірювальної техніки для експериментальних досліджень взаємодії колії і рухомого складу [Текст] / І. О. Бондаренко, Д. М. Курган, О. М. Патласов, В. Є. Савлук. Вісник ДНУЗТу № 37. Д. 2011. С. 124-128.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48583 від 04.04.2013 «Комп’ютерна програма «PONIL Record».

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48584 від 04.04.2013 «Комп’ютерна програма «PONIL Change».

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48585 від 04.04.2013 «Комп’ютерна програма «PONIL Decoding».

Рыбкин, В. В. Определение допускаемых скоростей движения по новым конструкциям стрелочных переводов, предназначенных для сварки в плети бесстыкового пути [Текст] / Рыбкин В. В., Савлук В. Е./ IX научно-техническая конференция с международным участием. Труды МИИТ – Москва, «Республиканская типография «Красный Октябрь» – 2012. – С. 194-198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-11

Як цитувати

Nastechik, M. P., Marcul, R. V., & Savluk, V. Y. (2015). Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (8). https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/57938

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ