DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2014/58355

Про моделювання потокових задач з неоднорідними носіями

L. A. Panik

Анотація


Мета дослідження. Удосконалення методів і засобів аналізу та планування транспортних потоків у мережах з урахуванням властивостей окремих об’єктів потоку.

Актуальність визначається наступним. Пріоритетним напрямом сучасного світового розвитку являється проблема мобільності, однією із значних складових якої виступає завдання щодо управління індивідуальними об’єктами. Переважна більшість існуючих технологічних, економіко-математичних та інших математичних моделей і відповідних інформаційних технологій не у повному об’ємі ураховують специфічні властивості елементів що утворюють потоки. Потужний розвиток засобів інтелектуальних транспортних систем відкриває можливості удосконалення комплексу інформаційно-аналітичних технологій, призначених для підвищення якості послуг та конкурентоспроможності роботи операторів із планування та управління багатокритеріальними і багатопродуктовими потоками у транспортних мережах.

Наукова новизна. Уперше розроблено та досліджено нові спеціалізовані математичні моделі, відповідні алгоритми які призначені для оптимального планування потоків у транспортних мережах із урахуванням індивідуальних властивостей засобів перевезень, а також різних форм невизначеностей щодо умов планування.

Практична цінність. Практична цінність отриманих результатів визначається можливостями застосування розроблених моделей та методів для удосконалення автоматизованих систем планування та керування транспортними, інформаційними та іншими неоднорідними потоками, у тому числі динамічними потоками, у різних галузях промисловості та економіки (а саме – транспортними, фінансовими, інформаційними, експлуатаційними, ремонтними тощо). Застосування системи моделей дозволяє створити удосконалену інформаційно-аналітичну технологію із планування та управління багатокритеріальними і багатопродуктовими потоками, перевага та інвестиційна привабливість якої визначається системністю та ефективністю засобів автоматизації.


Ключові слова


транспортні потоки, транспортні мережі, моделювання, багатопродуктові моделі, багатокритеріальні моделі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Форд, Л. Р. Потоки в сетях [Текст] / Л. Р. Форд, Д. Р. Фалкерсон. - М.: Мир. 1966. – 276 с.

Филлипс, Д. И. Методы анализа сетей [Текст] / Д. И. Филлипс, А. Гарсиа–Диас. – М.: Мир, 1984. – 496 с.

Басакер, Р. Введение в теорию исследования операций [Текст] / Р. Басакер, Т. Саати. Москва. Наука. 1974. – 366 с.

Нечипуренко, В. И. Структурный ана-лиз систем [Текст] / В. И. Нечипуренко – М.: «Советское радио». 1977. – С. 212.

Гермеер, Ю. Б. Введение в теорию ис-следования операций [Текст] / Ю. Б. Гермеер - Москва. Наука. 1976. – С. 352.

Скалозуб, В. В. Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородными носителями [Текст] / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник // Вісник Дніпропетровського національного університета залізничного транспорту. – 2009. – №19. – С. 76 – 83.

Скалозуб, В. В. Многокритериальные модели задачи анализа транспортных сетей с учетом специализированных свойств носителей потоков [Текст] / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. - №4. – С 15-21.

Дилигенский, Н. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология [Текст] / Н. В. Дилигенский, Л. Г. Дымова, П. В. Севастьянов. – М.: «Издательство Машиностроение». 2004. – 278 с.

Ehrgott, M. Multicriteria optimization [Текст] / M. Ehrgott. – Springer, 2005. – 328 p.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)